Kjen­dis­sup­por­te­re

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Søn­dag er vente­ti­den over. Etter to ma­re­ritt­se­son­ger for dem som føl­ger Start, blir den­ne se­son­gen en be­fri­el­se. Kris­tian­san­der­ne kom­mer en­de­lig til å vin­ne man­ge fot­ball­kam­per igjen – jeg tror de vin­ner så man­ge at de går rett opp i elite­se­ri­en igjen. Dess­uten skal de møte både Jerv og Aren­dal i se­rie­sam­men­heng. En gave til fan­sen, oss i media og klub­be­ne selv.

●● For­se­son­gen har sett svært lovende ut for de gule og svar­te. Seks sei­re og en uav­gjort kamp på sju tre­nings­kam­per har gitt oss tro­en til­ba­ke på la­get igjen. Men vik­tigst av alt: det har gitt selv­til­lit inn i spil­ler­grup­pen.

●● Selv­til­li­ten har igjen ført til at det en­de­lig ser ut til at Start har et gjen­kjen­ne­lig og klart an­greps­møns­ter. Der et av anke­punk­te­ne fra sup­por­te­re, eks­per­ter og for­stå­seg­på­ere i fle­re år har vært plan­løst of­fen­sivt spill, har Starts spille­stil – den som Stei­nar Pe­der­sen prøv­de å inn­føre i fjor – kom­met ty­de­li­ge­re og ty­de­li­ge­re fram i vin­ter. Start min­ner om den gode Jerv-ut­ga­ven han le­det i 2015, bare med enda mer kva­li­tet i la­get.

●● Den hand­ler om å dyt­te back­e­ne fram i an­grep for å ska­pe over­tall på kan­te­ne. Den hand­ler om to midt­bane­spil­le­re som sty­rer spil­let og som va­rie­rer mel­lom lan­ge og kor­te pas­nin­ger. Start har også sett ut som et lag som kla­rer å hol­de ballen i man­ge trekk mens de ven­ter på de gode mu­lig­he­te­ne. I til­legg har de, som mot Odd i Ski­en, klart å kjø­re kont­rin­ger i full fart når mu­lig­he­te­ne har bydd seg. I vin­ter har vi også sett en stør­re løps­kraft og ag­gres­si­vi­tet i la­get enn i fjor­årets ut­ga­ve. Start har sett bed­re trent ut – også det hand­ler mye om selv­til­lit.

●● Men det hjel­per lite om vi ikke ser de tin­ge­ne igjen fra og med søn­dag.

●● Star­ten på se­son­gen blir vik­tig for Start. En smell el­ler to,

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER

Ru­ne An­der­sen med gull­tre­ne­ren Kar­s­ten Jo­ha­nes­sen. Ko­mi­ke­ren drøm­mer om Euro­pa-spill på San Siro igjen.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Ha­rald Fur­re, ord­fø­rer i Kris­tian­sand, sat­ser på at Start ryk­ker rett opp i eli­ten.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Frp-po­li­ti­ker Inge­bjørg God­ske­sen tror Aren­dal kan ryk­ke opp i sin førs­te se­song på nivå to.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.