Kan være star­ten på en lang opp­tur

Faedrelandsvennen - - SPORT -

pål W. Jør­gen­sen

så kan det­te la­get være ute å kjø­re igjen. Pres­set som fø­rer til de høye skuld­re­ne kan fort kom­me til­ba­ke igjen. Spil­ler­trop­pen er stort sett den sam­me som i fjor.

●● Pa­ral­lel­le­ne til hva som skjed­de med Brann for to år si­den er let­te å trek­ke. Start er, sam­men med Bodø/glimt, la­get alle skal slå. Med et ster­ke­re lag enn det Start har nå gikk Brann på smell etter smell i vår­se­son­gen 2015. Det end­te med dra­ma og byt­te av tre­ner.

●● Det er der­for det er så vik­tig å få en god start.

●● En sei­er i førs­te hjemme­kamp mot Fred­rik­stad kan gjø­re un­der­ver­ker.

●● Det kan i til­fel­le være star­ten på en opp­tur vi har leng­tet etter si­den glans­da­ge­ne på midt­en av 2000-tal­let. Kla­rer Start å få de lo­ka­le ung­gut­te­ne til å bli bære­bjel­ker i det­te la­get kan mye være gjort. Eirik Wich­ne, Er­lend Seg­berg, Mi­kael Ug­land, To­bias Chris­ten­sen og Lars-jør­gen Salvesen har alle mu­lig­he­te­ne til å ta den rol­len – noen på kort sikt, and­re på leng­re sikt. Det er dis­se spil­ler­ne klub­ben skal leve av i frem­ti­den. Først skal de løf­te klub­ben, der­et­ter skal noen vi­de­re til stør­re klub­ber for en god slump pen­ger som kan bru­kes til å gro nye sto­re ta­len­ter i sør. Der har ikke Start vært i nær­he­ten de sis­te ti åre­ne. De er nær­me­re nå enn på len­ge. Men alt er av­hen­gig av sports­lig frem­gang for a-la­get.

●● Der sty­rer Stei­nar Pe­der­sen ale­ne inn­til ny sports­lig le­der er på plass. I Pe­der­sen har Start en tre­ner som vet hva som ven­ter. Og han har fått et år på ba­ken i en jobb som kan­skje var mer ut­ford­ren­de enn han trod­de. Og kan­skje var han for snill i fjor? Sig­na­le­ne fra Start-lei­ren er at han har vært tøf­fe­re og stilt har­de­re krav i år.

●● Noen av spil­ler­ne har sagt til meg at det har vært langt vans­ke­li­ge­re å sni­ke seg unna i år. Stei­nar Pe­der­sen har blitt tøf­fe­re. Un­na­slunt­ring i styrke­rom­met el­ler på gress­mat­ta er ikke ak­sep­tert.

●● Si­mon Larsen sier den tre­nin­gen han har gjen­nom­ført i vin­ter har vært har­de­re enn det han har vært vant til i Vå­ler­en­ga.

●● Om det gir re­sul­ta­ter får vi først vite fra klok­ken 15.00 søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.