Cross­fit Open – en stor opp­le­vel­se

Jeg har ny­lig kjem­pet meg gjen­nom Cross­fit Open for and­re året på rad. Jeg er strå­len­de for­nøyd med gjen­nom­fø­rin­gen, og gle­der meg til å ta nye steg på tre­ning frem­over.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HELLE OLAISEN MYHRSTAD, cross­fit-ut­øver

Gjen­nom hele min opp­vekst har idret­ten vært en stor del av li­vet mitt. Turn­hal­len var mitt and­re hjem fra jeg kun­ne stå på bei­na til jeg var 16 år. Der la jeg ned uen­de­lig man­ge tre­nings­ti­mer for å pres­te­re på et høy­est mu­lig nivå. En fan­tas­tisk idrett som gav stor gle­de og en god fy­sikk.

Fra jeg gikk i tred­je klas­se på barne­sko­len kom­bi­ner­te jeg turn med hånd­ball som var min ”and­re idrett”.

Jeg valg­te imid­ler­tid å slut­te med turn da jeg be­gynt på idretts­lin­ja ved KKG. Hånd­bal­len krev­de mer for å hol­de føl­ge med ut­vik­lin­gen til lag­venn­in­ner, og jeg valg­te topp­idrett hånd­ball på KKG.

SLUT­TET MED HÅND­BALL

Som­mer­en 2015 ble jeg over­talt av ei venn­in­ne til å prø­ve cross­fit i Kris­tian­sand. Det fen­get meg med en gang, og det gikk ikke man­ge uke­ne etter at jeg dro til­ba­ke til Ber­gen for å fort­set­te stu­die­ne, før jeg opp­søk­te nær­mes­te cross­fit­boks. Cross­fit har si­den det­te bare blitt mer og mer spen­nen­de. Hånd­bal­len har jeg holdt på med ak­tivt og spilt i 2. di­vi­sjon helt til jeg reis­te på ut­veks­ling til San Diego i Ca­li­for­nia.

Da jeg ble kon­tak­tet av fle­re 2. di­vi­sjons­klub­ber etter at jeg kom hjem fra ut­veks­ling, vur­der­te jeg å fort­set­te med hånd­ball. Men selv om jeg har stor tre­nings­vil­je og tre­nings­gle­de, ble det for vans­ke­lig å kom­bi­ne­re stu­di­er, hånd­ball og cross­fit. Da falt val­get på cross­fit.

Å kon­kur­re­re er det gøy­es­te jeg vet, og der­for er jeg med på Open. Her kan jeg sam­men­lig­ne re­sul­ta­ter med and­re jen­ter i Nor­ge. Det­te er den enes­te for­men for cross­fit-kon­kur­ran­se som jeg har del­tatt i til nå, men det blir nok mer! Kon­kur­ranse­instink­tet slår inn, og det er gøy å se hvor­dan tre­nin­gen gir ut­slag i re­sul­ta­ter. Min ster­kes­te side i cross­fit må vel være at jeg har god ut­hol­den­het og be­hers­ker kropps­vekt­øvel­ser og gym­nas­tikk­de­len. Noen av øk­te­ne har gått bed­re enn and­re. Det­te for­tel­ler meg hva jeg må øve mer på (det er det som er så bra med Open).

TRE­NER HVER DAG

Jeg var litt usik­ker på om jeg skul­le være med på Open i år, etter­som jeg var på ut­veks­ling i høst i et halvt år uten å tre­ne cross­fit. Jeg var usik­ker på hvor jeg stod, og jeg had­de ”mis­tet” mye musk­ler i lø­pet av det­te halv­året. Førs­te tre­nings­må­ne­den i ja­nu­ar var slit­som. I Ca­li­for­nia løp jeg vel­dig mye in­ter­val­ler og tren­te mye kjerne­mus­ku­la­tur, men det ble på langt nær så mye tre­ning dis­se må­ne­de­ne som jeg had­de øns­ket. Da jeg kom hjem, had­de jeg knap­pe tre må­ne­der på meg før Open be­gyn­te. Jeg tren­te vel­dig hardt, og nå tror jeg at jeg er i bed­re form enn jeg noen gang har vært.

Jeg tre­ner hver dag, fle­re ti­mer til da­gen, i til­legg til noen morge­nøk­ter. Det blir for mye belastning med hard cross­fit-tre­ning syv da­ger i uka. Jeg plei­er der­for å tre­ne en til to da­ger på tre­nings­sen­ter, slik at jeg kan få løpt in­ter­val­ler og leng­re strek­nin­ger når jeg skal re­sti­tu­ere. Jeg prø­ver å tre­ne med dem som er bed­re enn meg og mer ru­ti­ner­te, så jeg hele ti­den kan ha noen å strek­ke meg etter.

Jeg stu­de­rer ar­beids- og or­ga­ni­sa­sjons­psy­ko­lo­gi og er fer­dig med bachelo­ren til vår­en, så det er et hek­tisk se­mes­ter med bachelor­opp­ga­ve, del­ta­gel­se i stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­ner, del­tids­jobb og tre­ning. Det blir lan­ge da­ger, som re­gel 12-14 ti­mers da­ger, så jeg har blitt flink til å pak­ke ba­gen da­gen før og lage sunn og god mat som hol­der fle­re da­ger frem i tid. Un­der Open har det vært litt vans­ke­lig å vite hvor­dan man skal leg­ge opp tre­nin­gen i lø­pet av den­ne fem­ukers pe­rio­den. Man har be­gren­se­de da­ger og pres­te­re på, og krop­pen må være på topp på rik­tig tids­punkt!

PANGSTART På OPEN

Jeg had­de en pangstart på Open, og over­gikk mine egne for­vent­nin­ger. De to førs­te øk­te­ne var stort sett ba­sert på kon­di­sjon og gym­nas­tikk og de pas­set meg per­fekt. Økt tre (17.3) var ikke ak­ku­rat en fa­vo­ritt. Snatch­fer­dig­he­ter var av­gjø­ren­de her, og jeg lær­te meg tek­nik­ken i fe­bru­ar så det var ikke det mest øns­ke­li­ge å få. Jeg pres­ter­te imid­ler­tid greit og var for­nøyd med re­sul­ta­tet.

Økt fire var nok den øk­ten hvor jeg pres­ter­te dår­ligst. Jeg had­de en god tid helt til sis­te øvel­se som var hand­stand-pushup hvor jeg rett og slett er for dår­lig, og jeg stiv­net i ar­me­ne alt­for tid­lig. Det­te skjed­de på begge gjen­nom­kjø­rin­ge­ne av øk­te­ne.

Her skuf­fet jeg meg selv. I og med at de tre førs­te øvel­se­ne var noe jeg mest­ret godt, er det kje­de­lig når en øvel­se øde­leg­ger re­sul­ta­tet! Men sånn er det, og sånn er det for alle. Da vet jeg hva jeg må bli bed­re på fram­over.

STU­DIE­NE ER VIK­TIGST

Sis­te øk­ten gikk over all for­vent­ning. Her fikk jeg en vel­dig god tid, sam­men­lig­net med de and­re del­ta­ken­de cross­fit-jen­te­ne i lan­det. Fra å lig­ge mel­lom 12.32. plass i Nor­ge end­te jeg til slutt opp på en 29. plass av over 1000 del­ta­ken­de jen­ter fra hele lan­det (in­di­vi­du­ell klas­se). På Cross­fit Bryg­gen fikk jeg bes­te re­sul­tat av jente­ut­øver­ne. Det er jeg strå­len­de for­nøyd med med tan­ke på ut­gangs­punk­tet jeg had­de.

Fram­over vil jeg fort­set­te å tre­ne for å bli best mu­lig. Jeg har fort­satt mye å lære og kom­mer til å bru­ke man­ge ti­mer på det­te for å se hvor god jeg kan bli. Det­te skal jeg gjø­re sam­men med god tre­nings­ven­ner, og da er mo­ti­va­sjo­nen på topp.

Li­ke­vel – stu­die­ne har høy­est prio­ri­tet. Så da er det vik­tig å bru­ke ti­den godt og rik­tig. Jeg tri­ves med en hek­tisk hver­dag, men jeg skul­le øns­ke at døg­net had­de fle­re ti­mer…

FOTO: PRI­VAT

Kris­tian­san­de­ren Helle Olaisen Myhrstad (21) er en av drøyt 350.000 men­nes­ker over hele ver­den som ny­lig har del­tatt i on­line­kon­kur­ran­sen Cross­fit Open. Hun ble den 29. bes­te kvin­nen i Nor­ge og fem­te bes­te sør­len­ding. Hun har tid­li­ge­re vært i nor­ges­top­pen i turn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.