AIK Lund­trio på gull­jakt

Bok­ser­ne Jam­s­hid Naza­ri, Min­daugas Ged­mi­nas og Islam Is­mai­lov er of­fen­si­ve før hel­gas se­nior­mes­ter­skap i Dan­mark.

Faedrelandsvennen - - SPORT - NILS KAPSTAD, for AIK Lund

Jam­s­hid Naza­ri stil­ler i wel­ter­vekt, Min­daugas i mel­lom­vekt og Islam i lett tung­vekt. Kun én gang tid­li­ge­re har tre bok­se­re fra AIK Lund re­pre­sen­tert Nor­ge sam­ti­dig i et nor­disk se­nior­mes­ter­skap og det var i 1972.

Klub­ben hå­per på bed­re ut­tel­ling den­ne gan­gen. Alle tre har fak­tisk en god sjan­se for å gå helt til topps. Jam­s­hid er med sine tre nors­ke mes­ter­skap og et nor­disk mes­ter­skap den mest ru­ti­ner­te i gjen­gen. Han vant nor­disk mes­ter­skap i 2015, men måt­te stå over i fjor grun­net en skul­der­ska­de.

– Nå er jeg frisk og i god form. Jeg har hatt bra opp­kjø­ring og går for nor­disk tit­tel igjen i år, sier han.

Klub­bens ny­bak­te nor­ges­mes­ter Islam Is­mai­lov be­gyn­ner også å bli gans­ke ru­ti­nert, og han la­det opp foran det nor­dis­ke mes­ter­ska­pet med en flott sei­er sist lør­dag. Un­der en tur­ne­ring i Tal­lin, Est­land vant han fi­nale­kam­pen over en bok­ser fra Ukrai­na.

– Jeg fø­ler at jeg har hatt en bra utvikling i det sis­te med fem-seks sei­ere det­te året. Jeg har vun­net over man­ge ru­ti­ner­te bok­se­re. Det blir hardt å slå seg til topps i nor­disk, men hvis jeg får til min bes­te bok­sing, skal det være fullt mu­lig, sier Islam.

Min­daugas Ged­mi­nas er nok minst ru­ti­ner­te i la­get, men han ble ut tatt etter sin over­ras­ken­de sei­er i nor­ges­mes­ter­ska­pet over stor­fa­vo­rit­ten Mar­tin Larsen. Men det kom­mer svært ster­ke bok­se­re fra de and­re nor­dis­ke lan­de­ne som også har svært lyst til å hen­te hjem me­dal­jer. Min­daugas har sin bak­grunn fra thai­bok­sing og sier føl­gen­de:

– Helt si­den førs­te dag på bok­sing for to år si­den har jeg job­bet 100 pro­sent på hver enes­te tre­ning. Re­sul­ta­te­ne mine ta­ler for seg selv. Nor­disk mes­ter­skap i bok­sing har len­ge vært mitt mål og jeg er klar for å vin­ne!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.