De som de­ler.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - ANET­TE OS

Etter ti år som jour­na­list, slut­ter jeg ikke å la meg im­po­ne­re over men­nes­ker som sier ja til å dele sin his­to­rie med oss. Jeg tror ikke man kan vite sik­kert hvor­dan en selv vil­le rea­gert der­som man had­de opp­levd al­vor­lig syk­dom, døds­fall el­ler noe an­net som gjør at li­vet snus opp ned. Noen vil ha det for seg selv. And­re er åpne med ven­ner og fa­mi­lie. Mens for and­re kan det gi ver­di å dele det med enda fle­re. Slik som Syl­via og Svein Stor­dahl, som mis­tet sin fire år gam­le dat­ter da hun ble på­kjørt og drept. Det at de stod fram med sor­gen i avi­sa for 40 år si­den, har ført til enor­me end­rin­ger for tra­fikk­sik­ker­het for barn i hele Nor­ge. I helge­ma­ga­si­net kan du lese de­res his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.