Det­te har de krav på

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Alle barn opp til 18 år har sam­me rett til helse- og om­sorgs­tje­nes­ter som and­re barn i Nor­ge, men de har ikke rett til å stå på fast­le­ge­lis­te.

● Per­soner over 18 år, uten lov­lig opp­hold har rett til øye­blik­ke­lig hjelp og helse­hjelp som er helt nød­ven­dig og ikke kan ven­te (in­klu­dert svan­ger­skaps-, fød­sels- og bar­se­l­om­sorg, samt abort).

● Smitte­vern­hjelp for all­menn­far­li­ge smitt­som­me syk­dom­mer er gra­tis for alle som opp­hol­der seg i Nor­ge.

● Kil­de: Helse­di­rek­to­ra­tet

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.