– Hjer­tet ban­ker så enormt for den­ne klub­ben

Til sam­men har de vært i Start i over 90 år og ryk­ket opp og ned 30 gan­ger. Men Kai Erik­sen og Erik Ruth­ford Pe­der­sen me­ner de har mas­se å tak­ke klub­ben for.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

– In­gen­ting er gøy­ere enn med­gang. Å vin­ne fot­ball­kam­per sam­men med sup­por­ter­ne gir et kick som ikke er til å for­stå.

Erik Ruth­ford Pe­der­sen (71) er en­ga­sjert der han sit­ter in­ne på Spare­ban­ken Sør Are­na og snak­ker om det som lig­ger hans hjer­te vel­dig nær­me: IK Start.

Fædre­lands­ven­nen har sam­let keeper­tre­ne­ren og Kai Erik­sen (69) til en prat om det som har vært, og det som kom­mer. Et liv i Start er en heis­tur av de sjeld­ne. Når Erik­sen og Ruth­ford Pe­der- sen nå går fatt på en ny se­song i 1. di­vi­sjon, er ikke det for førs­te gang de har vært med Start ned en di­vi­sjon.

MOTGANG

– Folk som ikke har vært inne­for dis­se lo­ka­le­ne kan ikke set­te seg inn i den kraf­ta som blir sugd ut av deg når du må kon­kur­re­re med ting som lig­ger uten­for ba­nen. Vi slåss hver dag for at pro­duk­tet skal bli så godt som mu­lig, så blir det hele ti­den satt på en hånd­brems, sier Ruth­ford Pe­der­sen.

Øko­no­mis­ke pro­ble­mer er den hånd­brem­sen den ru­ti­ner­te tre­ne­ren snak­ker om. De sis­te åre­ne har Start spart til bei­net. Job­ber har vært i fare, men nå ser det ut til at det ver­ste er over. De sis­te to åre­ne har Start le­vert over­skudd.

– Det har vært bein­tøft noen gan­ger. Man har lurt noen gan­ger på om man har jobb da­gen etter. Man blir lig­gen­de å vri seg i sen­ga, og ten­ke vel­dig mye. Det har vært tøft, men hjer­tet ban­ker så enormt for den­ne klub­ben, sier Kai Erik­sen.

I dag er han drifts­ko­or­di­na­tor på Sør Are­na, men har hatt fle­re rol­ler si­den han ble hen­tet inn i klub­ben av Alf Mat­hi­sen i 1972. Med ned­ryk­ket i fjor ble det 14. gang Kai Erik­sen har opp­levd et opp- el­ler ned­rykk mens han har vært i Start. For Ruth­ford Pe­der­sen er det 16. gang si­den han kom inn dø­re­ne førs­te gang i 1969.

Når to så ru­ti­ner­te ka­rer set­ter seg ned, er det lett for at det kom­mer en god his­to­rie el­ler to. De mim­rer til­ba­ke til hjemme­kam­pen mot Vå­ler­en­ga i 2005, da spil­ler­ne måt­te ta dro­sje fra Start-hal­len til Kris­tian­sand sta­dion, for­di det var for mye folk til at spil­ler­ne fikk gå. Det er i det hele tatt mye som har skjedd på de snart 50 åre­ne de har vært i klub­ben.

– MYE å TAK­KE KLUB­BEN FOR

– Det har til ti­der vært vans­ke­lig. Men ak­ku­rat nå fø­ler jeg klub­ben er på vei opp. Nå er det let­te­re, men når det var på det ver­ste så kom jeg hjem og sat­te meg ned og dep­pa. Kona føl­te med meg, fa­mi­li­en føl­te med meg. Men jeg har mye å tak­ke klub­ben for, og det had­de ikke gått uten de hjem­me, sier Erik­sen.

– Det er nøy­ak­tig det sam­me for meg. De mu­lig­he­te­ne klub­ben har gitt meg, og lo­ja­li­te­ten de har vist over­for meg, sier Ruth­ford Pe­der­sen.

Begge to er æres­med­lem­mer i Start. Etter så man­ge år i klub­ben, hvor de to ve­te­ra­ne­nen har stått lo­ja­le, er det på­fal­len­de å høre dem snak­ke om hvor mye de har å tak­ke klub­ben for. De snak­ker ikke ned Start. Lo­ja­li­te­ten be­tyr alt.

– For meg så er det som Start be­stem­mer det som gjel­der. Det må en være lo­jal til, el­ler så har en ikke noe her å gjø­re, sier Kai Erik­sen.

Foran en se­song helt uten­om det van­li­ge, med tre lag fra Sør­lan­det i sam­me di­vi­sjon, pen­ser vi pra­ten over på mø­te­ne mot de to la­ge­ne fra Aust-ag­der. Begge hus­ker vel­dig godt da Man­dals­ka­me­ra­te­ne var oppe og slo Start på be­gyn­nel­sen av 2000-tal­let.

– HAD­DE MK LANGT INNPÅ SJELA

– Da vi i 2003 sto i kne­stå­en­de på alle mu­li­ge må­ter, og i til­legg måt­te tak­le tre tap mot en ri­val

fra Mandal: Det sat­te sine spor ak­ku­rat da. Men jeg viss­te vi vil­le kom­me til­ba­ke, sier Ruth­ford Pe­der­sen, og leg­ger til:

– Men det var ikke bare i 2003. I 2000 had­de vi MK langt innpå sjela. Da vi reis­te til Mandal og 6000 møt­te opp i Idretts­par­ken. Da var den spil­ler­grup­pa me­get spent, for å si det sånn.

Men Start vant 2–0. Start har som re­gel vun­net kam­pe­ne mot lo­ka­le mot­stan­de­re. Men nå er mot­stan­den fra na­bo­ene tøf­fe­re enn noen gang, me­ner Start-le­gen­de­ne.

– Nå er vi like­menn. Det som ikke tror vi er det, må bru­ke ho­det og ten­ke an­ner­le­des. Det blir kjempe­gøy, det blir fot­ball­fest! me­ner Ruth­ford Pe­der­sen.

For det har vært tøf­fe ti­der på Sør Are­na. Opp- og ned­tu­rer. Spil­le­re og tre­ne­re har kom­met og gått. Erik Ruth­ford Pe­der­sen for- tal­te til Fædre­lands­ven­nen i 2008 at det de­fi­ni­tivt var hans sis­te se­song. Nær­me­re ti år se­ne­re er er han fort­satt på plass. Det sam­me gjel­der Kai Erik­sen.

– Det har vir­ke­lig vært sto­re opp­le­vel­ser også. For svar­ten, el­lers had­de vi ikke holdt på med det­te, sier keeper­tre­ne­ren.

– Vi har bare gjort job­ben vår, som vi er satt til av klub­ben. Så kan det jo være både vel og ille at vi fort­satt er her, sier Ruth­ford Pe­der­sen.

– Har dere noen gang følt på det?

– Den sis­te som får høre det er vel en selv, sier Kai Erik­sen. Begge ler.

Vel vi­ten­de om at in­gen har høy­ere stan­ding i klub­ben enn ak­ku­rat de to.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

To gode ka­me­ra­ter i sol­skin­net. Søn­dag er det klart for ny se­song, og fort­satt er Kai Erik­sen og Erik Ruth­ford Pe­der­sen med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.