Nå kas­tes han og kon­fir­man­te­ne ut av bede­hu­set

Sokne­prest Geir Ola Tveit og hans kon­fir­man­ter er kas­tet ut av bede­hu­set på Byre­mo. Bede­hus­sty­ret li­ker så dår­lig kirke­mø­tets ved­tak om ny vig­sels­li­tur­gi at de har av­slut­tet lei­e­for­hol­det.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAR­LE R. MARTINSEN jar­le.martinsen@fvn.no

– Det er en lei si­tua­sjon, sy­nes sokne­prest i Audnedal, Geir Ola Tveit.

Egent­lig had­de kir­ka av­ta­le om å bru­ke bede­hu­set til kon­fir­ma­sjons­un­der­vis­ning til au­gust, men det nye bede­hus­sty­ret har nå av­slut­tet lei­e­for­hol­det.

Det har gått vel et år si­den Nor­mi­sjon øns­ket å dan­ne en egen me­nig­het i byg­da. Bak­grun­nen var det split­te­de sy­net på ek­te­ska­pet og at man­ge er ueni­ge i at like­kjøn­ne­de skal få gif­te seg i kir­ka.

Ny­lig fikk Audnedal kir­ke­li­ge fel­les­råd brev fra bede­hus­sty­ret. Nor­mi­sjon har ei­er­ma­jo­ri­te­ten i byg­get.

– Her skri­ver de at Nor­mi­sjon fin­ner det na­tur­lig å av­slut­te lei­e­for­hol­det, sier Tveit.

BREVET

I brevet fra bede­hus­sty­ret som Fædre­lands­ven­nen har lest, står det blant an­net at «det livs­lan­ge ek­te­skap mel­lom mann og kvin­ne er ram­men for det sek­su­el­le sam­liv».

Vi­de­re he­ter det at et sam­ar­beid mel­lom Nor­mi­sjon og kir­ka skal ha det­te som rette­snor.

«Nytt ved­tak på kirke­mø­tet 2017 vi­ser til and­re syns­punk­ter. Den nors­ke kir­ke sin si­tua­sjon er yt­ter­li­ge end­ret og har gitt økt av­stand til vårt verdi­syn og teo­lo­gis­ke syn», skri­ver lo­kal­la­get og kon­klu­de­rer med at ut­leie til kon­fir­ma­sjons­un­der­vis­nin­gen skal opp­hø­re.

Tveit sy­nes stri­den er trist. – Jeg me­ner vi må kun­ne vært rau­se med hver­and­re selv om vi har ulikt syn. Det­te er bare med på å ska­pe splid og av­stand i byg­da. Jeg tror også at det­te vil bi­dra til at fær­re vil bru­ke bede­hu­set, sier han.

VIL­LE IKKE HA DIA­LOG

Tveit for­tel­ler at da bis­ko­pen had­de vi­si­tas på Byre­mo i fjor høst, ble det gjort et for­søk på dia­log­møte mel­lom kir­ka og Nor­mi­sjon uten at de øns­ket det.

– Så det var jo et signal i sam­me ret­ning som det Nor­mi­sjon nå kom­mer med, sier han.

Øystein Lau­en er far til en kon­fir­mant i byg­da i år. Han rea­ge­rer sterkt på at dat­te­ren og de and­re kon­fir­man­te­ne sten­ges ute fra bede­hu­set.

– Det er et helt for­fer­de­lig signal å gi til de unge og sam­fun­net for øv­rig. Jeg for­står ikke hva de me­ner å opp­nå med det­te, sier Lau­en.

Over­for Fædre­lands­ven­nen vel­ger le­der­ska­pet i Grind­heim Nor­mi­sjon som lo­kal­la­get he­ter å sva- re skrift­lig på hvor­for de nek­ter kir­ka kon­fir­ma­sjons­un­der­vis­ning på bede­hu­set.

Her rede­gjør de for en an­nen be­grun­nel­se enn kirke­mø­tets ved­tak:

«I spørs­må­let om ho­mo­filt sam­liv be­tyr det at vi legger til grunn at det livs­lan­ge ek­te­skap mel­lom mann og kvin­ne er ram­men for det sek­su­el­le sam­liv og vi for­ven­ter at det­te leg­ges til grunn i un­der­vis­nin­gen. Det­te ble kom­mu­ni­sert til sokne­rå­det for kon­fir­man­t­året 2015/2016».

Og så: «Grind­heim sokne­råd har tid­li­ge­re ori­en­tert oss om at kir­kens to syn i spørs­må­let om ho­mo­filt sam­liv vil bli lagt til grunn i kon­fir­mant­un­der­vis­nin­gen.» Kon­klu­sjo­nen blir der­for: «Vi kan ikke ak­sep­te­re at det for­kyn­nes og læ­res i bede­hu­set i strid med hva vi står for».

ØNS­KET RO

På spørs­mål om hvor­for de ikke vil­le del­ta i dia­log­mø­tet med bis­ko­pen sva­rer de:

«Bak­grun­nen (...) var at vi øns­ket ro om sa­ken. Vi had­de tid­li­ge­re hatt mø­ter med både bis­kop, prost og prest og var redd for at fle­re mø­ter bare skul­le føre til mer uro».

Se­nior­råd­gi­ver og tid­li­ge­re le­der av Nor­mi­sjon Nor­ge, Svein Gra­ne­rud, sier han ikke kjen­ner til den nye kon­flik­ten rundt bede­hu­set på Byre­mo.

– Jeg skal der­for ta kon­takt med lo­kal­la­get for å få rede på hva som fore­går. Men slik du be­skri­ver si­tua­sjo­nen, er det lett å for­stå at det er en vans­ke­lig si­tua­sjon for alle in­volver­te, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.