på jakt etter nye løpe­sko?

Her er eks­per­te­nes råd.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Jeg kjø­per rundt 20 nye par i lø­pet av et år, sier Eli An­ne Dvergs­dal.

Den re­gje­ren­de mes­te­ren i Ber­gen City halv­ma­ra­ton har et for­bruk av løpe­sko som over­går de fles­te. Men med så man­ge tre­nings­ti­mer hun legger ned i lø­pet av året, er det også nød­ven­dig.

Sko­ene blir jo slitt, og be­ho­vet for nye mel­der seg ofte.

– Det er all­tid vans­ke­lig å vel­ge nye sko, for jeg er blitt så godt vant med dem jeg har. Det kom­mer jo nye mo­del­ler hele ti­den, sier Gu­lar-lø­pe­ren.

Hun er opp­tatt av ikke å gjø­re et for­has­tet valg. Det kan nem­lig vise seg å bli kost­bart. For der­som man ikke har fot­tøy som er til­pas­set ens føt­ter og løpe­sett, ri­si­ke­rer man å på­dra deg be­last­nings­ska­der.

– Hvis man er platt­fot og har over­pro­na­sjon, for ek­sem­pel, vil man med lite støt­te un­der fot­buen og lite dem­ping ri­si­ke­re at fo­ten blir uhen­sikts­mes­sig be­las­tet. Det kan føre til be­ten­nel­ser i fo­tens plan­tar fa­scie (bu­en un­der fo­ten), sier Eystein Enok­sen, pro­fes­sor ved Nor­ges idretts­høg- sko­le.

Og det er ikke ak­ku­rat noe man øns­ker etter å ha gått til inn­kjøp av nye sko.

– Når man ak­ku­rat har fun­net gle­de med tre­nin­gen, er det så dumt hvis man blir ska­det, sier tid­li­ge­re ver­dens­mes­ter på 10.000 me­ter, Ing­rid Kris­ti­an­sen.

SEKS NØKKELPUNKTER

Vi spur­te der­for hen­ne, Enok­sen, Dvergs­dal og ul­tra­lø­per Bjørn To­re Kro­nen Ta­ran­ger om å gi sine bes­te råd for valg av løpe­sko. Dis­se seks punk­te­ne trakk de frem som de vik­tigs­te:

●● Finn ut hvil­ken type fot du har.

●● Tenk over hva sko­en skal bru­kes til.

●● Vær be­visst på hvor godt trent du er.

●● Test for­skjel­li­ge sko før du tar av­gjø­rel­se.

●● Ikke stol blindt på and­res an­be­fa­lin­ger.

●● Ikke kjøp løpe­sko på in­ter­nett.

SØK EKSPERTHJELP

Før du i det hele tatt tar en titt i bu­tik­ke­nes sko­hyl­ler, an­be­fa­ler eks­per­te­ne alt­så at du fin­ner ut hvor­dan føt­te­ne dine ser ut. Noen er platt­fot, noen er hulfot. Noen har bre­de føt­ter, noen har sma­le.

– Det er vik­tig er at man går til noen med kom­pe­tan­se på om­rå­det, som kan gjø­re tester av fo­ten og hjel­pe til med å fin­ne sko som passer, sier Dvergs­dal.

Ide­elt bør du også fin­ne ut hvor du lan­der på fo­ten når du lø­per.

– Dem­pings­gra­den vil av­hen­ge av om man lø­per med lan­ding på for­fo­ten, hele fo­ten el­ler med hæ­len – og hvor­vidt fo­ten drei­er inn­over el­ler ut­over. Man må vel­ge den sko­en som gir best ba­lan­se, sier Enok­sen.

IKKE OVERVURDER DEG SELV

Det nes­te du bør ten­ke på, er hva de nye sko­ene fak­tisk skal bru­kes til. Der­som du skal løpe i et ro­lig tem­po over leng­re dis­tan­ser, vil du sann­syn­lig­vis lan­de på hele fo­ten når du lø­per. En so­lid sko med god dem­ping vil da være det smar­tes­te val­get.

– Når man lø­per kor­te­re dis­tan­ser i stør­re fart, lan­der man gjer­ne mer på for­fo­ten. Da vil lett­vekts-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.