Kraft­tak mot barne­fat­tig­dom

SVS topp­kan­di­dat Ma­li Steiro Trons­moen me­ner man må ta i bruk kraf­ti­ge til­tak i kam­pen mot barne­fat­tig­dom. Hun åp­ner også for kon­tant­støt­te.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: KJE­TIL REI­TE kje­til.rei­te@fvn.no

SVS Ma­li Steiro Trons­moen vil ta i bruk kraf­ti­ge til­tak i kam­pen mot barne­fat­tig­dom.

De siste tal­le­ne vi­ser at i man­ge kom­mu­ner i Ag­der, vokser ett av ti barn opp i en fat­tig fa­mi­lie.

I Kris­tian­sand er det nå 2000 barn som vokser opp i en slik fa­mi­lie, iføl­ge Bufd­irs tall som er fra 2015.

– Det­te drei­er seg ikke om sta­ti­stikk, men om barn som ikke får vært med i fel­les­ska­pe­ne for­di fa­mi­lie­ne ikke har råd. Det er barn som ikke er med på tre­nin­gen el­ler som kan­skje ikke kom­mer i ven­ne­nes burs­da­ger for­di fa­mi­li­en ikke har pen­ger til gave, sier Ma­li Steiro Trons­moen, første­kan­di­dat for SV i Vest-ag­der.

KON­TANT­STØT­TE

I fle­re par­ti­er går nå dis­ku­sjo­nen om både fat­ti­ge fa­mi­li­er og fa­mi­lie­po­li­tikk. Og på norsk venstre­side har en del kjen­te pro­fi­ler for­svart da­gens kon­tant­støt­te.

Ma­li Steiro Trons­moen sier også hun er åpen for å be­hol­de en slik ordning.

– Det er en vik­tig dis­ku­sjon. Vi vil er­stat­te da­gens kon­tant­støt­te med en vente­støt­te for de som ikke har barne­hage­plass. Men når vi ser at barne­fat­tig­dom­men øker så­pass dras­tisk som den gjør, er jeg også vil­lig til å dis­ku­te­re kon­tant­støt­te for ett­årin­ger, sier Trons­moen.

Hun me­ner den sto­re inn­ven­din­gen mot kon­tant­støt­ten er at den hol­der kvin­ner uten­for ar­beids­li­vet si­den den kun blir gitt til fa­mi­li­er uten barne­hage­plass.

– I fa­mi­li­er med man­ge barn, be­tyr det at kvin­ner kan bli holdt uten­for ar­beids­li­vet len­ge, og det øns­ker vi ikke. Men vi vet også at for man­ge av de fat­ti­ge barna kan kon­tant­støt­ten for­bed­re si­tua­sjo­nen. Der­for øns­ker jeg den dis­ku­sjo­nen vel­kom­men, sier Trons­moen.

ØKT FORSKJELL

Når det er blitt fle­re fat­ti­ge, be­tyr det at for­skjel­le­ne mel­lom fa­mi­lie­ne har økt (se fakta). Selv om noen av fa­mi­lie­ne kan ha fått økt inn­tekt, er det alt­så slik at av­stan­den til de and­re fa­mi­lie­ne øker.

Trons­moen me­ner at økt barne­trygd er et av de vik­tigs­te til­ta­ke­ne for å fjer­ne barne­fat­tig­dom­men.

– Det vil være mye vik­ti­ge­re enn kon­tant­støt­te, si­den det er en uni­ver­sell ordning som man ikke knyt­ter til fra­vær fra ar­beids­li­vet. Man be­hol­der pen­ge­ne selv om man får seg en jobb. Det ale­ne vil løf­te nes­ten 20.000 barn ut av barne­fat­tig­dom, sier Trons­moen.

Par­ti­et har også fore­slått å end­re reg­le­ne for for­eldre­pen­ger, slik at man får for­eldre­pen­ger i 49 uker, selv om man ikke har vært i ar­beid.

SKEP­TISK

I for­ri­ge uke var de dår­li­ge leve­kå­re­ne i lands­de­len også tema på Sør­lands­tin­get der de vik­tigs­te po­li­ti­ker­ne i lands­de­len møt­te.

Ar­bei­der­par­ti­ets gruppe­le­der i fyl­kes­tin­get, Ran­di Øver­land, er blant dem som har kas­tet seg inn i de­bat­ten. Hun er skep­tisk til både økt barne­trygd og kon­tant­støt­te.

– Jeg tror ikke det tref­fer. Kon­tant­støt­ten har en ef­fekt på like­stil­lin­gen som ikke er bra. Jeg er enig i at barne­tryg­den skal be­hol­des, men jeg er ikke sik­ker på at den skal økes. Den øk­nin­gen SV fore­slår be­tyr en stor øk­ning i ut­gif­te­ne, og det er pen­ger som kan bru­kes bed­re på and­re må­ter, sier Øver­land.

Hun me­ner man i ste­det må få til gra­tis barne­hage. I førs­te om­gang ved at ett trinn blir gra­tis. De­ret­ter kan ord­nin­gen ut­vi­des.

FATTIGDOMSFELLE

Til­tak som økt barne­trygd har også blitt kri­ti­sert si­den det er kon­tant­ytel­ser som kan føre til at folk vel­ger å bli stå­en­de uten­for ar­beids­li­vet.

– Det­te kan ikke er­stat­te er­stat­te en lønns­inn­tekt. Det vil all­tid løn­ne seg å job­be. Men som sagt kan kon­tant­støt­ten hol­de folk uten­for ar­beids­li­vet, så den må i så fall kun gjel­de for de al­ler mins­te barna, sier Trons­moen.

– Vil det ikke være mer treff­sik­kert å gi gra­tis barne­hage og SFO?

– Vi set­ter ikke det­te opp mot hver­and­re. Vi må ha beg­ge type til­tak og har fore­slått gra­tis halv­dags­plass på SFO. Men når man­ge barn blir holdt uten­for, er det for­di fa­mi­lie­ne ikke har pen­ger på kon­to.

FOTO: KJE­TIL REI­TE

SVS første­kan­di­dat i Vest-ag­der, Ma­li Steiro Trons­moen, me­ner man også må vur­de­re kon­tant­støt­te som et til­tak for å bed­re for­hol­de­ne for fa­mi­lie­ne med la­vest inn­tekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.