Gle­de­lig le­dig­hets­fall

At le­dig­he­ten syn­ker i Nor­ge, er gle­de­lig. At den syn­ker al­ler mest på Sør­lan­det, er eks­tra gle­de­lig.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Da Nav of­fent­lig­gjor­de sine se­nes­te tall for ar­beids­le­dig­het sist fre­dag, vis­te de en mar­kert hyg­ge­li­ge­re utvikling enn kom­men­ta­tor- og eks­pert­korp­set had­de sett for seg på for­hånd. I mars måned ble le­dig­hets­køen re­du­sert med 1500 per­soner. Det var dess­uten fjer­de måned på rad med syn­ken­de le­dig­het i Nor­ge. Går man ett år til­ba­ke, lå ar­beids­le­dig­he­ten på 3,2 pro­sent. Nå har den sun­ket til 2,9 pro­sent. Vel­ger man å se på det ab­so­lut­te tal­let, er det re­du­sert fra 89.334 per­soner i mars 2016 til 81.300 ett år se­ne­re.

I Aust-ag­der har fal­let vært på hele 20 pro­sent det siste året, i Vest-ag­der 13 pro­sent.

At Sør­lan­det kan vise til det ster­kes­te fal­let i le­dig­het, gleder oss selv­sagt eks­tra. Rik­tig­nok lig­ger beg­ge Ag­der-fyl­ke­ne fort­satt over det na­sjo­na­le snit­tet, med 3,4 pro­sent mot de nevn­te 2,9 pro­sen­te­ne på lands­ba­sis, men ned­gan­gen er alt­så ster­kest her sør. I Aust-ag­der har fal­let vært på hele 20 pro­sent det siste året, i VestAg­der 13 pro­sent. Nå er det 1947 ar­beids­le­di­ge i Aust-ag­der og 3251 i Vest-ag­der.

Da olje­pris­fal­let sat­te inn sent i 2014 og de etter hvert man­ge ned­be­man­nings­run­de­ne blant No­de-be­drif­te­ne tok til, var vi man­ge som fryk­tet en om­fat­ten­de øk­ning i ar­beids­le­dig­he­ten på Sør­lan­det. At det på in­gen måte ble så ille, over­ras­ket både Nav, po­li­ti­ke­re og At det går litt bed­re in­nen bygg og an­legg, er én av for­kla­rin­ge­ne på at ar­beids­le­dig­he­ten syn­ker i Nor­ge, og al­ler mest på Sør­lan­det. Bil­det er fra rense­an­leg­get på Od­der­øya. man­ge and­re. Fak­tisk på­går et forsk­nings­ar­beid for å fin­ne ut hvor­for det gikk så bra, og vi ser fram til å bli kjent med rap­por­tens kon­klu­sjo­ner når de fore­lig­ger. I mel­lom­ti­den mer­ker vi oss hva av­de­lings­di­rek­tør Per Lund i Nav Vest-ag­der sier: At det rik­tig­nok er en viss, struk­tu­rell le­dig­het i olje­ser­vice­sek­to­ren, men at man­ge men­nes­ker fra den sam­me sek­to­ren har fun­net seg nytt ar­beid. «De er om­stil­lings­dyk­ti­ge og opp­fat­tes som at­trak­ti­ve», som Lund ut­tryk­ker det.

Han nev­ner også at den be­man­nings­tun­ge bygge­bran­sjen går bed­re. Det sam­sva­rer med hva vi kun­ne rap­por­te­re fra den sam­me bran­sjens «løype­mel­ding» hos Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen fre­dag.

Å være ar­beids­le­dig er tungt, selv i et land med et så so­lid so­si­alt sik­ker­hets­nett som Nor­ge. Vi hå­per ut­vik­lin­gen frem­over vil fort­set­te i po­si­tiv ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.