Spennende sma­ker og luk­ter fyl­te Kvad­ra­tu­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Ar­ran­gø­ren had­de vær­gu­de­ne på sin side da et knip­pe av by­ens ute­ste­der og bu­tik­ker trakk ut i Mar­kens gate lør­dag. Un­der årets «Bys­mag» fikk man­ge tes­tet smaks­lø­ke­ne.

– Det er all­tid gøy når det skjer noe i byen. Her er det mye spennende å sma­ke på, sier Ce­lina Vaage Møl­stre.

– Og så er det gra­tis mat da, det er fint for oss stu­den­ter, sky­ter Ti­na Byg­nes inn.

Sam­men med stu­die­ven­ne­ne Hao Tri San, Christina Fin­stad, Trond Erik Møl­ler, Qu­ynh Chi Tran og Hans Bar­los ny­ter de et va­riert ut­valg av sma­ker lør­dag etter­mid­dag.

GRA­TIS SMAKSPRØVER

Alle ler da or­de­ne gra­tis mat blir nevnt.

– Det er jo vel­dig mye godt her. Hit­til har vi smakt på blant an­net ba­nan­muffins og is­kaf­fe. De­ret­ter skal vi nok prø­ve noe in­disk etter­på, for­tel­ler venne­gjen­gen.

Og de var langt fra de eneste som kø­et opp foran mat­bo­de­ne.

Det er Kvad­ra­tur­for­enin­gen som står for ar­ran­ge­men­tet «Bys­mag», som for and­re gang ar­ran­ge­res i Mar­kens gate i Kris­tian­sand.

– Vi er maks hel­dig med væ­ret i dag. I til­legg tror jeg at et fo­kus på sma­ker i Kvad­ra­tu­ren vek­ker folks in­ter­es­se, sier Harald An­der­sen, dag­lig le­der i Kvad­ra­tur­for­enin­gen.

VIL VISE FRAM MANGFOLDET

– Det var en stor suk­sess i fjor, og der­for er opp­leg­get gans­ke likt. Det er at vi også har fått inn en kom­plett res­tau­rant blant ut­stil­ler­ne. På sikt hå­per vi at fle­re res­tau­ran­ter blir med, legger han til.

An­der­sen for­tel­ler at de plan­leg­ger en ny «Bys­mag» i sep­tem­ber.

– Må­let med ar­ran­ge­men­tet er å vise fram det mangfoldet Kvad­ra­tu­ren har å by på. Pla­nen er å ha det­te ar­ran­ge­men­tet to gan­ger i året, sier An­der­sen.

Ar­ran­gør og ut­stil­le­re had­de vir­ke­lig vær­gu­de­ne på sin side. I strå­len­de sol­skinn had­de man­ge tatt seg en by­tur lør­dag, og tit­tet nys­gjer­rig inn­om de for­skjel­li­ge bo­de­ne.

– NOE FOR EN­HVER SMAK

– Nå spi­ser vi in­disk mat. Det var vel­dig godt, men litt sterkt, sier Sa­ra Loui­se Dean.

– Det er førs­te gang vi er med på det­te. Her er det mye spennende som man van­lig­vis ikke kjø­per, og noe for en­hver smak. Kjempe­gøy, legger mam­ma Kris­tin Dean til.

Ar­ran­ge­men­tet va­rer fram til klok­ka 16 lør­dag.

ALLE FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Man­ge had­de tatt seg en by­tur lør­dag og tit­tet nys­gjer­rig inn­om de for­skjel­li­ge bo­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.