Snart får du vite om du får igjen på skat­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Skatte­mel­din­gen blir sendt ut like før påske. Da får du vite om du får bak­smell el­ler pen­ger til­ba­ke.

Selv­an­gi­vel­sen, som i år har byt­tet navn til skatte­mel­din­gen, blir sendt ut tirs­dag 4. april. Fra den da­to­en vil de fles­te fin­ne fore­lø­pi­ge tall på hva de får igjen el­ler må be­ta­le i rest­skatt. 4. april er langt se­ne­re en van­lig, og det kan føre til at man­ge fø­ler de får li­ten tid til å sjek­ke om tal­le­ne og opp­lys­nin­ge­ne stemmer. Inn­le­ve­rings­fris­ten er 30. april.

– Nye inn­rap­por­te­rings­ka­na­ler har blitt tatt i bruk og man­ge lov­end­rin­ger har på­vir­ket våre sys­te­mer, he­r­under ny skatte­for­valt­nings­lov. I den for­bin­del­se øns­ker vi å ha eks­tra tid til kva­li­tets­kon­troll. Over tre fire­de­ler mot­tar skatte­mel­din­gen elek­tro­nisk og vil ha til­gang til den­ne fra 4. april, skri­ver presse­sjef i Skatte­di­rek­to­ra­tet, Me­rete B. Jeb­sen, i en epost til Skatte­be­ta­ler­for­enin­gen.

– Det er man­ge som tren­ger bi­stand til å fyl­le ut skatte­mel­din­gen, og der­som de i til­legg får den­ne til­sendt på pa­pir vil det være li­ten tid til å sjek­ke alle opp­lys­nin­ge­ne. Det er ikke bra, sier Rolf Lothe, fag­sjef i for­enin­gen. Om­trent én mil­lion skatt­yte­re får fort­satt skatte­mel­din­gen på pa­pir, og de kan ri­si­ke­re å få den først i påske­fe­rien. Skatte­eta­ten vil vars­le deg på epost el­ler sms når skatte­opp­gjø­ret ditt er klart. Den førs­te pul­jen med skatte­opp­gjør kom­mer 21. juni. De­ret­ter blir det lø­pen­de opp­gjør fram til 25. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.