Nå knip­ser han kroner på lof­tet

Vil du spil­le med pen­ger og gar­de­re deg mot tap, kan du gjø­re som Vi­dar Fjelle­stad. Han skaf­fet seg sin egen knipse­kas­se og ta­per ald­ri.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRIS­TIAN­SAND TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

Du hus­ker dem nok, mynt­auto­ma­te­ne som sto i vente­hal­ler, kios­ker, kjøpe­sent­re og danske­fer­jer.

I snart 20 år har de vært borte fra of­fent­lig­he­ten og stort sett in­ne i glem­se­len.

– Men jeg glem­te dem ald­ri, sier Vi­dar Fjelle­stad, en venn­døl som flyt­tet til Brå­vann i Vågs­bygd.

Han vil ald­ri spil­le seg fra hus og hjem, selv om han li­ker å spil­le med pen­ger.

IN­GEN FARE

For det førs­te spil­ler han med krone­styk­ker som ble pre­get mel­lom 1952 og 1996 og som for lengst mis­tet kjøpe­kraf­ten.

For det and­re kan han låse opp ska­pet og pluk­ke ut alt som ble knip­set inn.

For det tred­je knip­ser han pen­ge­ne i loft­stua, som han helt og hol­dent dis­po­ne­rer selv etter at barna flyt­tet hjemme­fra og kona ga grønt lys.

– Hvor mye måt­te du gi for knipse­kas­sa?

– Det får bli min sak. Jeg kan si at jeg kjøp­te den privat i Bø i Tele­mark og at jeg måt­te fik­se litt før den kun­ne bru­kes.

Og myn­te­ne, som for lengst har gått ut på dato, kjøp­te han til krone­kurs hos kol­le­ger og man­nen til re­no­va­tø­ren på job­ben, TTS Ma­ri­ne i Sør­lands­par­ken.

ØVER TIL NM

– Eld­re krone­styk­ker med hull, er for tyk­ke. Ny­ere krone­styk­ker er for små, er­fa­rer 55-årin­gen, som drøm­mer om å ut­vi­de re­per­toa­ret i sin per­son­li­ge spille­bule.

Fjelle­stad sier at han gjer­ne går på lof­tet for å knip­se noen kroner, hvis han el­lers kje­der seg.

– Jeg kan jo øve til nor­ges­mes­ter­ska­pet.

– Ja vel?

– Ja, NM i krone­spill i Hem­se­dal. Det ble i alle fall ar­ran­gert i fjor, har jeg lest.

Men:

Vi­dar Fjelle­stad be­dy­rer at han ald­ri har vært spille­av­hen­gig. Og at han ab­so­lutt ikke har sans for elek­tro­nis­ke spill el­ler så­kal­te en­ar­me­de ban­dit­ter. Li­ke­vel fort­set­ter alt­så jak­ten. – Som du ser, har jeg plass til fle­re knipse­kas­ser. De fin­nes med både grønn og rød bunn, sier han som har en gul ut­ga­ve med pa­li­san­der som ram­me.

De ble la­get for spill med mind­re myn­ter også, helt fra de førs­te duk­ket opp i 1937.

I knipse­kas­se­nes stor­hets­tid var det stort sett Røde Kors som fikk inn­tek­te­ne de spil­len­de sjeldent fikk, da kas­se­ne nær sagt var å se over alt.

FOTO: LARS HOLLERUD

Når Vi­dar Fjelle­stad knip­ser, kan han si at han øver til NM.

FOTO: LARS HOLLERUD

In­gen eld­re enn fra 1952, in­gen ny­ere enn fra 1996.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.