Tre om­kom da buss kjør­te av vei­en

Tre om­kom da en buss med ung­dom­mer på vei til ski­fe­rie kjør­te av vei­en i Här­je­da­len i Sve­ri­ge. Man­ge and­re ble skadd, og for to er til­stan­den kri­tisk.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Ulyk­kes­ste­det så til å be­gyn­ne med ut som en krigs­skue­plass. Ung­dom­mer fikk be­hand­ling i grøf­te­ne og i prin­sip­pet over alt, for­tel­ler Pe­ter Ny­stedt fra red­nings­tje­nes­ten.

Syke­hu­se­ne hvor de skad­de er inn­lagt, for­tel­ler at til­stan­den er kri­tisk for to av dem. Sju er al­vor­lig skadd, og en rekke and­re har mo­de­ra­te ska­der.

– Det blir sån­ne kref­ter i en buss på en vei med 80-90-sone, sier Ny­stedt.

Si­tua­sjo­nen på ulyk­kes­ste­det ble be­skre­vet som kao­tisk mens red­nings­ar­bei­det på­gikk. Man­ge fikk be­hand­ling på ste­det, mens and­re ble frak­tet til syke­hus.

– Jeg har fått den fryk­te­li­ge ny­he­ten om buss­ulyk­ken uten­for Sveg. Det etter­la­ter meg og hele lan­det i sorg, sier Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven i en ut­ta­lel­se.

IKKE NOK AMBULANSER

52 ung­dom­mer be­fant seg i bus­sen da den kjør­te av vei­en og vel­tet på E45 mel­lom Sveg og Få­gel­sjö litt etter klok­ka 7 søn­dag mor­gen. I til­legg var fø­re­ren og seks and­re voks­ne om bord.

En stund var red­nings­mann­ska­pe­ne redd for at noen var fast­klemt un­der bus­sen, men det­te vis­te seg å ikke være til­fel­le. På for­mid­da­gen var alle de skad­de frak­tet bort fra ste­det. Om lag 15 ambulanser og fle­re he­li­kopt­re ble sendt til ste­det etter at ulyk­ken skjed­de. Po­li­ti­et til­kal­te alle til­gjen­ge­li­ge res­sur­ser fra fle­re re­gio­ner, og E45 ble stengt i beg­ge ret­nin­ger. Li­ke­vel var det vans­ke­lig å få på plass nok res­sur­ser.

– Det har ikke vært nok ambulanser til å ta hånd om alle de skad­de sam­ti­dig. Så det ble prio­ri­tert å kjø­re i om­gan­ger, sier Olof Brån­borg fra den svens­ke red­nings­tje­nes­ten.

Iføl­ge red­nings­tje­nes­ten ble «hele Mell­annorr­land» tømt for ambulanser. Noen av ung­dom­me­ne ble be­skre­vet som apa­tis­ke etter ulyk­ken, mens and­re var opp­ja­ge­de. Po­li­ti­et ryk­ket ut med 40 en­he­ter, og det var rundt 30 brann­menn på ste­det. Også nors­ke myn­dig­he­ter fikk spørs­mål om de kun­ne bi­stå. Hoved­red­nings­sen­tra­len i Sør-nor­ge opp­ly­ser til VG at de til­bød å stil­le med he­li­kop­ter og am­bu­lanse­fly, men på det­te tids­punk­tet var det ikke be­hov for norsk bi­stand.

Fem av de ska­de ble sendt til syke­hu­set i Ös­ter­sund, som på for­mid­da­gen var i ka­ta­strofe­be­red­skap. – Vi har kalt inn eks­tra per­so­na­le til alle funk­sjo­ner. Det har vært en utro­lig opp­slut­ning fra våre egne, men også fra hele lan­det og fra Nor­ge, sa Lis­beth Nils­son fra syke­hus­le­del­sen på en presse­kon­fe­ran­se søn­dag for­mid­dag.

RETT VEISTREKNING

Bus­sen lig­ger på si­den i en grøft ved en av­kjø­ring på E45. Det har vært kulde­gra­der og glat­te vei­er i om­rå­det, men vei­ba­nen var tørr der ulyk­ken skjed­de.

– Vi er litt usik­re på hva som for­år­sa­ket ulyk­ken. Det er en rett strek­ning og tørr og fin vei­bane, sier Pe­ter Ny­stedt.

Det svens­ke Tra­fikk­ver­ket har igang­satt en grans­king av ulyk­ken.

– Grans­kin­gen vil vise om det var vei­ens til­stand, men­nes­ke­li­ge fak­to­rer el­ler noe an­net som var år­sa­ken, sier Ve­ro­ni­ka Gustafs­son ved myn­dig­he­te­nes presse­tje­nes­te. Ung­dom­me­ne på bus­sen går i en åt­tende­klas­se på en sko­le i Ske­ne, noen mil uten­for Göte­borg. De var på vi til et ski­sted i Jämt­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.