Ja til grans­king av Trump

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Et knapt fler­tall av ame­ri­ka­ner­ne vil ha en uav­hen­gig grans­king av for­bin­del­se mel­lom Do­nald Trumps valg­kamp og Russ­lands re­gje­ring, vi­ser ny må­ling.

Mens 52 pro­sent sier de er for en grans­king, sva­rer 23 pro­sent at de er imot, mens 22 pro­sent sier de ikke vet, vi­ser må­lin­gen som er gjen­nom­ført av ny­hets­by­rå­et AP og me­nings­må­lings­in­sti­tut­tet NORC. – Russ­land har all­tid vært USAS og de­mo­kra­ti­ets fien­de. Po­li­ti­ker­ne våre skal ikke inn­gå hem­me­li­ge av­ta­ler med dem. Det er ikke det USA jeg kjen­ner, sier John Dodd (68). – Hver gang jeg set­ter på ny­he­te­ne, kjen­nes det som om det er mer i det som blir på­stått. For lan­dets skyld hå­per jeg det ikke fø­rer noe sted, men jeg er redd det gjør det.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.