Kans­ke F16-fly.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANDERS JERICHOW Fædre­lands­ven­nen / Po­li­ti­ken

LA FRAM TID­LI­GE­RE PLAN

Un­der topp­mø­tet i Jor­dan la de ara­bis­ke le­der­ne, som er vold­somt hem­met av væp­ne­de kon­flik­ter i Sy­ria, Irak, Li­bya og Je­men, frem den sam­me freds­pla­nen de la på bor­det i 2002. De til­byr en nor­ma­li­se­ring av for­hol­det til Is­rael der­som Is­rael inn­stil­ler sin ok­ku­pa­sjon av de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne og gir plass til en pa­le­stinsk stat.

De ara­bis­ke le­der­ne, som møt­tes ved Døde­ha­vet, med ut­sikt over både Vest­bred­den og is­ra­els­ke bo­set­tin­ger kun noen få kilo­me­ter unna, er ikke eni­ge om de and­re kon­flik­te­ne. Men de er eni­ge om at Is-be­ve­gel­sen skal ned- kjem­pes, og om at den mange­åri­ge kon­flik­ten mel­lom Is­rael og pa­le­sti­ner­ne bør lø­ses ved etab­le­ring av en pa­le­stinsk stat.

– Det blir in­gen fred og sta­bi­li­tet i re­gio­nen uten en rett­fer­dig og om­fat­ten­de løs­ning på den pa­le­stins­ke sa­ken og en to­stats­løs­ning, sa Jor­dans Kong Ab­dul­lah ved topp­mø­tet.

BOSETTERNE TVI­LER På TRUMP

Da han ble tatt i ed i ja­nu­ar ga Do­nald Trump ut­trykk for det sær­eg­ne venn­ska­pet mel­lom USA og Is­rael. Etter å ha kom­met seg på plass i Det hvi­te hus har han imid­ler­tid lagt mye ener­gi i mø­ter med ara­bis­ke le­de­re, og iføl­ge medi­er i Je­ru­sa­lem har den is­ra­els­ke re­gje­rin­gen ikke fått pre­si­den­tens vel­sig­nel­se til å få fort­gang i ut­vik­lin­gen av is­ra­els­ke bo­set­tin­ger i de ok­ku­per­te pa­le­stins­ke om­rå­de­ne, slik re­gje­rin­gen el­lers had­de ven­tet. Tvert imot.

Den is­ra­els­ke avi­sen Haa­retz skri­ver at eu­fo­ri­en som grep lan­dets bo­set­te­re etter val­get i USA er i ferd med å for­svin­ne. Un­der sine mø­ter med pa­le­stins­ke le­de­re har Ja­son Gre­en­b­latt al­le­re­de sagt at Is­rael ikke vil få grønt lys til å ut­vi­de og byg­ge nye bo­set­tin­ger på Vest­bred­den.

Trump hol­der fast ved at han øns­ker å fin­ne en løs­ning på den is­ra­elsk-pa­le­stins­ke kon­flik­ten som har for­pes­tet Midt­østen og ame­ri­kansk sik­ker­hets­po­li­tikk i år­ti­er, til bo­set­ter­nes sto­re uro. Trump har al­le­re­de vært i sam­ta­le med konge­hu­set i Saudi-ara­bia, og tatt imot Jor­dans kon­ge. Snart tar han også imot Egypts pre­si­dent i Det hvi­te hus.

VIL GJER­NE HA FRED

Alle dis­se tre lan­de­ne – Sau­diAra­bia, Jor­dan og Egypt – har i fle­re ti­år vært hjørne­stei­ner for ame­ri­kansk Midt­østen-po­li­tikk. Og hver for seg har de for­talt Trump det sam­me som Den ara­bis­ke liga også har for­talt ham: at de gjer­ne vil ha fred med Is­rael. De nek­ter imid­ler­tid å gi slipp på pa­le­sti­ner­nes rett til å ha en egen stat. Og de gjen­tar at in­gen av dem vil ak­sep­te­re at Trump flyt­ter USAS am­bas­sa­de i Is­rael fra Tel-aviv til Je­ru­sa­lem. En slik flyt­ting vil nem­lig i prak­sis bety at USA an­er­kjen­ner Is­ra­els krav på hele Je­ru­sa­lem. Pa­le­sti­ner­ne vil ha ho­ved­sta­den i sin stat i den øst­li­ge, nå is­ra­elsk-ok­ku­per­te de­len av den hel­li­ge byen.

NYTT VÅPENSALG TIL BAHRAIN

Sam­ti­dig har Do­nald Trump be­stemt seg for å gjen­nom­føre et salg av ja­ger­fly til Bahrain, iføl­ge den saudi-ara­bis­ke tv-ka­na­len al-ara­bi­ya. Det­te til tross for at den ara­bis­ke øy­sta­ten be­skyl­des for brudd på men­neske­ret­tig­he­ter. Han­de­len har en ver­di til­sva­ren­de om­trent 45 mil­li­ar­der nors­ke kroner.

Det vil gle­de Bahrain, som øns­ker seg 19 nye F16-fly og en del an­net mi­li­tært ut­styr. Det vil også gle­de de øvri­ge ara­bis­ke olje­sta­te­ne ved Per­sia­buk­ta. Og det vil gle­de fly­fab­rik­ken Lock­he­ed Martin.

Det vil imid­ler­tid ab­so­lutt ikke gle­de ara­bis­ke og in­ter­na­sjo­na­le men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­ner, som an­kla­ger golf­kys­tens ara­bis­ke konge­døm­mer for å sper­re in­ne sys­tem­kri­ti­ke­re, for tor­tur og for sen­sur. Den lil­le øy­sta­ten, som også fun­ge­rer som en havn for den ame­ri­kans­ke flå­ten i Per­sia­buk­ta, del­tar i den saudi-le­de­de kri­gen mot opp­rø­re­re i Je­men, på den and­re si­den av Den ara­bis­ke halv­øyas ør­ken.

Fly­kjø­pet ble satt på vent i fjor, for­di Trumps for­gjen­ger, Ba­rack Oba­ma, ba Bahrain vise re­spekt for men­neske­ret­tig­he­te­ne før noe fly­kjøp kun­ne kom­me på tale.

TYRKISK MILITÆRSTØTTE

Tors­dag inn­le­det USAS uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son for­hand­lin­ger i An­ka­ra om den mi­li­tæ­re ut­vik­lin­gen i det nord­li­ge Sy­ria. Trump vil gjer­ne ha tyrkisk støt­te i kam­pen mot IS. Og Tyr­kias re­gje­ring vil gjer­ne bi­dra til å ned­kjem­pe Is-be­ve­gel­sens kali­fat, men kre­ver at det skjer uten sam­ar­beid med den sy­risk-kur­dis­ke mi­lit­sen YPG. Tyr­kia an­kla­ger YPG for å være knyt­tet til den tyrkisk-kur­dis­ke Pkk-be­ve­gel­sen, som både Tyr­kia og USA har stemp­let som en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon.

FOTO: NTB SCANPIX

Egypts pre­si­dent Ab­del-fattah el-sis­si var også med på mø­tet i Den ara­bis­ke liga­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.