Grün­der­par ut med so­lid ge­vinst

Da har Jørn Heim­stad og Wen­che Waal solgt seg helt ut av sitt grün­der­verk Edi­gard AS, «Due­kni­pens ukjen­te it-suk­sess». Pris for de 37,9 pro­sent av ak­sje­ne de fort­satt eide: «Noen-ogtred­ve-mil­lio­ner».

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­sen@fvn.no

– Var det ikke noen-og-tredve­mil­lio­ner vi fikk, Wen­che? ro­per Jørn Heim­stad til med­grün­der og sam­bo­er Wen­che Waal, mens Fædre­lands­ven­nen hø­rer på per te­le­fon.

– Jo, noen og tred­ve! be­kref­tes det fra bak­grun­nen.

Føl­ge­lig har de fått lønn for stre­vet, de to som har bygd opp Edi­gard AS fra null til et vekst­fan­tom av en it-be­drift, målt i både om­set­ning og re­sul­tat. I 2012 om- sat­te «Due­kni­pens ukjen­te it-suk­sess», som det het i Fædre­lands­ven­nen i fjor høst, for un­der sju mil­lio­ner kroner og fikk et over­skudd på 3,5 mill. I 2016 var om­set­nin­gen 17 gan­ger så stor og over­skud­det nidob­let. (Det har også vært et par år med røde tall un­der­veis.)

Men nå i førs­te kvar­tal 2017 har Heim­stad (65) og Waal (62) gjort som tid­li­ge­re av­talt: De har solgt sine res­te­ren­de 37,9 pro­sent av ak­sje­ne i Edi­gard, alt­så for noen­og-tred­ve-mil­lio­ner, til svæ­rin­gen Nets, som kom inn som ho­ved­ei­er i 2014.

– Vi er helt ute som både ei­ere og i drif­ten. Nå tar vi oss et fri­år for å sen­ke skuld­re­ne, så får vi se hva det blir til, sier Jørn Heim­stad.

– BYGD NOE SOM BE­TYR NOE

– Er dere stol­te over hva dere har fått til?

– Det er vi fak­tisk. Det kjen­nes godt å ha bygd opp noe som be­tyr noe lo­kalt og som ikke bare drei­er seg om olje. Vi har skapt ar­beids­plas­ser og be­talt man­ge mil­lio­ner kroner i skatt. I til­legg var det vik­tig for oss at opp­leg­get for de an­sat­te er so­lid og or­dent­lig. Vi må kun­ne si at det­te er godt gjen­nom­ført og at alle er kjempe­for­nøy­de, sier Heim­stad.

Han for­tel­ler at de to ble in­vi­tert av Nets til en av­skjeds­mid­dag i Oslo.

– Med sjam­pis og ka­na­pe­er og alt mu­lig. Men slikt er ikke noe for oss, så vi opp­ford­ret Nets til hel­ler å bru­ke 10.000-12.000 kroner på et godt for­mål. Da vi først var i gang, send­te vi sam­me opp­ford­ring til Nets’ ho­ved­kon­tor i Dan­mark. Skriv at vi for­ven­ter de følger opp! ly­der det be­stemt fra den noe usann­syn­li­ge it-grun­de­ren.

For yr­kes­li­vet star­tet som ar­bei­der ved sa­li­ge Kris­tian­sands Me­ka­nis­ke Verk­sted, hvor unge Heim­stad også ble sen­tral i den lett mi­li­tan­te fag­for­enin­gen. Se­ne­re tok han stats­vi­ten­skaps­ut­dan­ning.

Da Fædre­lands­ven­nen ny­lig brak­te en stør­re, til­bake­skuen­de ar­tik­kel om frem­veks­ten av vel­ferds­til­bu­det til Stu­dent­sam­skip­na­den i Ag­der, duk­ket Heim­stad opp på et ar­kiv­bil­de som stu­dent­streike­le­der – kom­plett med ro­pert.

BETALINGSDOKUMENTER

Hva gjør så Edi­gard?

Slik for­klar­te Wen­che Waal og Jørn Heim­stad det i fjor høst:

– Si­den 2008, om­trent, har vi kon­sen­trert oss om betalingsdokumenter for masse­mar­ke­det. Ett ek­sem­pel: Når bom­penge­sel­ska­pe­ne sen­der ut fak­tu­ra­er, går de via våre sys­te­mer. Sel­ska­pets data sen­des vi­de­re som den type fak­tu­ra kun­den fore­trek­ker – det være seg e-fak­tu­ra, av­tale­giro, tra­di­sjo­nell pa­pir­fak­tu­ra el­ler and­re va­ri­an­ter, kon­troll- og vars­lings­ru­ti­ner in­klu­dert. For hver fak­tu­ra får vi noen øre, som i sum blir man­ge kroner. And­re Edi­gard-kun­der er ban­ker og in­kasso­sel­ska­per i de nor­dis­ke lan­de­ne.

Nor­malt sit­ter nor­malt seks per­soner til i Edi­gard-kon­to­re­ne på Due­kni­pen. I til­legg er det to i Oslo og seks i Vent­spils.

– Opp­ga­ve­ne i Kris­tian­sand er utvikling og pro­sjekt­le­del­se. Pro­duk­sjo­nen fore­går i ho­ved­sak i Vent­spils; vi er nøye på at utvikling og pro­duk­sjon ikke skal sam­lo­ka­li­se­res, for det er helt for­skjel­li­ge mil­jø­er, un­der­stre­ket Heim­stad i sep­tem­ber 2016.

At han og med­grün­der Waal har ev­ner som ana­ly­ti­ke­re og sys­te­ma­ti­ke­re, er åpen­bart. Et tid­li­ge­re pro­sjekt de brak­te i havn, drei­de seg om å be­gren­se av­damp­ning ved las­ting og los­sing av olje­tan­ke­re. Det inn­brak­te så­gar en tek­no­logi­pris i Du­bai.

FOR­NØYD, NY SJEF

Gard Heiaas, som til dag­lig sit­ter hos Nets i Oslo, har over­tatt som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Edi­gard. Han skri­ver det­te i en e-post:

– Vi er svært for­nøyd med ut­vik­lin­gen i Edi­gard, og re­sul­ta­tet for 2016. Vi har gjen­nom fle­re år hatt en jevn kunde­til­vekst, og har etab­lert kunde­le­ve­ran­ser i Dan­mark, Fin­land og Sve­ri­ge, i til­legg til Nor­ge. Vi ser at løs­nin­gen vår tref­fer et be­hov hos sto­re be­drif­ter, som øns­ker å di­gi­ta­li­se­re mer av sin virk­som­het, og for­enk­le sine ar­beids­pro­ses­ser. Vi har hel­ler ikke hatt kunde­fra­fall, og kunde­un­der­sø­kel­sen fra 2016 vi­ser at kun­de­ne er for­nøy­de. Løs­nin­gen er dess­uten skre­vet på en mo­der­ne platt­form, som bi­drar til svært ef­fek­tiv drift».

❞ Det kjen­nes godt å ha bygd opp noe som be­tyr noe lo­kalt og som ikke bare drei­er seg om olje.

ARKIVFOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Her er Wen­che Waal og Jørn Heim­stad for­evi­get på ter­ras­sen til hu­set på Due­kni­pen i Kris­tian­sand. Der bor de, og der har de bygd opp et vekst­fan­tom av en it-be­drift som nå har solgt seg ut av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.