Hvor­dan byg­ge en sam­ling?

En vik­tig opp­ga­ve for et kunst­mu­se­um er å byg­ge opp en sam­ling for å be­va­re og for­mid­le kunst­his­to­ri­en.

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK FALCH Ku­ra­tor

men hvil­ke pro­ses­ser og re­flek­sjo­ner lig­ger bak det­te ar­bei­det? En ut­stil­ling på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um kan gi noen svar.

Ut­stil­lin­gen «Å byg­ge en sam­ling» vi­ser kunst­hånd­verk og tekstil­kunst av både re­gio­na­le og na­sjo­na­le ut­øve­re. Den er et re­sul­tat av en gave på to mil­lio­ner fra kunst­sam­ler Ni­co­lai Tan­gen. For­må­let har vært å styr­ke kunst­hånd­ver­ket i sam­lin­gen. Tit­te­len er ikke til­fel­dig valgt. Den ty­de­lig­gjør at ga­ven både har gitt oss en ene­stå­en­de mu­lig­het til å gjø­re et kraft­tak for kunst­hånd­ver­ket, men også å re­flek­te­re over sel­ve pro­ses­sen. Det siste er som re­gel ikke syn­lig for pub­li­kum.

Da mu­se­et ble etab­lert i 1995, fikk det nem­lig et dob­belt man­dat: både for bil­led­kunst og kunst­hånd­verk. En vik­tig for­ut­set­ning var Chris­ti­ans­sands Bil­led­gal­le­ri, etab­lert i 1902. Sam­lin­gen av ma­le­ri, skulp­tur og gra­fikk, bygd opp av by­ens kunst­for­ening, ble der­for de­po­nert i mu­se­et. Helt fra 1970-tal­let had­de det vokst frem mil­jø­er in­nen ke­ra­mikk, tekstil og smykke­kunst i Aust- og Vest-ag­der, sær­lig i Ri­sør og Kris­tian­sand. Det nye mu­se­et fikk der­for et man­dat for å sam­le og vise kunst­hånd­verk. Helt fra 1995 har vi, med et re­la­tivt be­skje­dent inn­kjøps­bud­sjett på en halv mil­lion år­lig, bygd opp en sam­ling med både kunst­hånd­verk og bil­led­kunst. G aven fra Tan­gen har gitt oss en an­led­ning til å ar­bei­de kon­sen­trert over tid. Et ut­gangs­punkt har vært en gjen­nom­gang av egen sam­ling og grun­dig re­se­arch på kunst­fel­tet. Hvil­ke kunst­hånd­ver­ke­re og tekstil­kunst­ne­re er al­le­re­de re­pre­sen­tert, og gir dis­se ver­ke­ne er opp­da­tert bil­de av den en­kel­tes kunst­ner­skap? Hvil­ke kunst­ne­re bør føl­ges opp med nye inn­kjøp og hvem er ikke re­pre­sen­tert? Mu­se­et har et ansvar for re­gio­nens kunst­ne­re, men kjø­per også inn ut­øve­re fra and­re de­ler av lan­det. Hvil­ke kunst­ne­re kan her ut­dy­pe og sup­ple­re de tenden­se­ne som de re­gio­na­le ut­øver­ne re­pre­sen­te­rer?

Smykke­kunst­ner Li­se Schøn­berg, Kris­tian­sand, er et kjent navn for man­ge. Helt fra 1996 har vi kjøpt inn verk av hen­ne, men det var li­ke­vel nød­ven­dig å sup­ple­re med ny­ere ar­bei­der. Det gjel­der både hu­mo­ris­tis­ke ly­se­sta­ker, satt sam­men av alt fra syl­te­tøylokk til gam­melt sølv, og et arm­bånd med tit­tel Who Ca­res (UN Mil­len­ni­um Goals), la­get av en pakke kon­do­mer, og med re­fe­ran­se til en glo­bal Aids-epi­de­mi. En elev av hen­ne, Eva Ed­ward­sen, som med sitt stram­me ut­trykk står i kon­trast til Schøn­berg, var ikke kjøpt inn tid­li­ge­re, men ble nå re­pre­sen­tert. Det sam­me gjel­der en av Nor­ges vik­tigs­te smykke­kuns­te­re, Si­gurd Bron­ger, med ma­skin­lik­nen­de «bær­e­in­stru­men­ter» for hen­holds­vis sin mors siste galle­stein og et strutse­egg, og norsk-bri­tis­ke An­na Tal­bots fa­bu­le­ren­de smyk­ker/ob­jek­ter med re­fe­ran­ser til po­pu­lær­kul­tu­ren. Slikt sett er fel­tet nå re­pre­sen­tert med fire uli­ke til­nær­min­ger som te­ma­ti­se­rer smyk­ket som es­te­tisk ob­jekt, dets ut­trykk­s­po- ten­sia­le og dis­ku­sjon rundt bruk. O gså på tekstil­fel­tet er sam­lin­gen sup­plert med vik­ti­ge verk. Det gjel­der Eli­sa­beth Haarrs po­li­tis­ke bil­led­ve­ver Den gule stri­pa og Slit­te fra­ser – to fa­ner fra hen­holds­vis 1982 og 1983. Hun har vært en vik­tig stem­me i norsk tekstil­kunst fra slut­ten av 1960-tal­let, og flyt­tet tid­lig på 2000-tal­let til Kris­tian­sand. Med de ster­ke tra­di­sjo­ne­ne på tekstil­fel­tet på Sør­lan­det, har det vært vik­tig å få hen­ne inn i sam­lin­gen. Vi er der­for gla­de for at det har vært mu­lig å kjø­pe to eld­re ar­bei­der, noe som ofte er vans­ke­lig på grunn av mang­len­de til­gjen­ge­lig­het.

Ke­ra­mik­ken har ster­ke ut­øve­re på Sør­lan­det, og mu­se­et har sup­plert med nye ar­bei­der av Erik Gjedrem og Ann Bea­te Tem­pel­haug. De ar­bei­der ho­ved­sa­ke­lig ob­jekt­ba­sert, og det har i til­legg vært vik­tig å få inn mer kon­sep­tu­el­le til­nær­min­ger. En tendens som kom­mer frem i fle­re av de stør­re in­stal­la­sjo­ne­ne på ut­stil­lin­gen av Sidsel Ha­num, fra Bor­øya ved Tvede­strand, Ire­ne Nord­li og Le­ne To­ri Obel Bug­ge. Ga­ven har i til­legg gitt en mu­lig­het til å kjø­pe inn ar­bei­der som ut­øver­ne selv ka­rak­te­ri­se­rer som ho­ved­verk. Et ek­sem­pel her er en stor ke­ra­mikk­skulp­tur av Ole Morten Ro­kvam fra Ri­sør. T an­gens gave, gitt uten and­re fø­rin­ger enn å styr­ke kunst­hånd­ver­ket, har der­for gitt oss en unik mu­lig­het til å fore­ta vik­ti­ge inn­kjøp til bes­te for pub­li­kum, og å ten­ke grun­dig igjen­nom sel­ve pro­ses­sen. I et hef­te skri­ver vi både om inn­kjøp­te kunst­ne­re, og re­flek­te­rer rundt det en­kel­te verks plass i sam­lin­gen. Et vik­tig as­pekt er dess­uten den direkte kon­tak­ten med ut­øver­ne. I til­legg til ut­stil­lin­ger har vi vært på man­ge ate­lier­be­søk, fra Hå­nes, ved Kris­tian­sand, hvor vi traff Eva Ed­ward­sen, til Vena­bygd, 600 me­ter over ha­vet, i Opp­land fyl­ke, for å møte ke­ra­mi­ker Tor­bjørn Kvas­bø. Det­te har gitt en mu­lig­het til å til­eg­ne oss kunn­skap om den en­kel­te ut­øver samt inn­blikk i ar­beids­må­ter, kunst­prak­sis og krea­ti­ve pro­ses­ser – alt fra bren­ning i fem døgn i stor ved­fyr­te ov­ner til uli­ke tek­nik­ker in­nen tekstil. Er­fa­rin­ger som det er vik­tig å for­mid­le vi­de­re til pub­li­kum og be­va­re for etter­ti­den.

Ga­ven fra Tan­gen har gitt oss en an­led­ning til å ar­bei­de kon­sen­trert over tid.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Tan­gens gave, gitt uten and­re fø­rin­ger enn å styr­ke kunst­hånd­ver­ket, har der­for gitt oss en unik mu­lig­het til å fore­ta vik­ti­ge inn­kjøp til bes­te for pub­li­kum, og å ten­ke grun­dig igjen­nom sel­ve pro­ses­sen, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.