Bør du be­gyn­ne å gjem­me pen­ger i ma­dras­sen?

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND AND­RE­SEN Søg­ne

En li­ten mel­ding fra NTB har stått på trykk i nors­ke avi­ser:

De­ut­sche Bank mel­der om et un­der­skudd på 1,4 mil­li­ar­der euro i 2016. Un­der­skud­det til­sva­rer om lag tolv mil­li­ar­der kroner. Gi­gant­bø­ter, inn­tekts­svikt og re­struk­tu­re­rings-kost­na­der trek­ker re­sul­ta­tet ned. Ta­pet i fjer­de kvar­tal ale­ne var 1,9 mil­li­ar­der euro.»

De­ut­sche Bank er sel­ve flagg­ski­pet i euro­pe­isk bank­ve­sen. Ban­ken har over 100.000 an­sat­te i over 70 land og er Euro­pas størs­te bank. Si­den top­pen i 2007 har ak­sje­kur­sen for ban­ken falt kraf­tig.

Kri­sa i ban­ken er for­ster­ka for­di ame­ri­kans­ke og bri­tis­ke myn­dig­he­ter i de­sem­ber i fjor ga stor­ban­ken mil­li­ard­bø­ter for hvit­vas­king av rus­sis­ke pen­ger. Bø­te­ne den tys­ke stor­ban­ken er ilagt er på nær­me­re 630 mil­lio­ner dol­lar til sam­men.

I de­sem­ber­ut­ga­ven av avi­sa Ny Tid skri­ver tid­li­ge­re fi­nans­mann Hans Ei­rik Olav:

«I hem­me­lig­het for­sø­ker de pro­fe­sjo­nel­le in­ves­to­re­ne å få pen­ge­ne sine ut av ban­ken. Ry­ker DB og DBS gi­gan­tis­ke de­ri­vat­por­te­føl­je på ca. 40.000 mil­li­ar­der euro (til­sva­ren­de cir­ca 50 % av ver­dens BNP), vil alle de and­re stor­ban­ke­ne i Euro­pa og USA med stor sann­syn­lig­het fal­le som do­mino­brik­ker. Da går også DNB og det nors­ke bank­ve­se­net.»

Han skri­ver også i ar­tik­ke­len: «Sann­he­ten er at ver­dens ban­kog fi­nans­in­sti­tu­sjo­ner al­le­re­de er håp­løst in­sol­ven­te.»

Den nors­ke Bank (DNB) har en de­ri­vat­por­te­føl­je på svim­len­de 7400 mil­li­ar­der kroner som er like stort som Olje­fon­det!

De­ri­va­ter er verdi­pa­pi­rer som er av­hen­gig av ver­di­er i and­re verdi­pa­pi­rer og er fi­nan­si­el­le in­stru­men­ter som bru­kes til spe­ku­la­sjon i stor ska­la for­di de kan set­tes sam­men til sta­dig mer kom­pli­ser­te og luf­ti­ge kon­struk­sjo­ner. Sik­ker­he­ten for dis­se in­ves­te­rin­ge­ne blir de­ret­ter. De­ri­va­ter byg­ger på vedde­mål om fram­ti­dig kurs­ut­vik­ling på va­lu­ta, ren­ter, rå­stof­fer, ak­sjer osv.

Stor­in­ves­tor War­ren Buf­fett har kalt de­ri­va­ter for «øko­no­mi­ens masse­øde­leg­gel­ses­vå­pen».

For å be­ly­se stør­rel­sen av spe­ku­la­sjo­ne­ne kan man ta ut­gangs­punkt i det som IMF opp­gir som ver­dens brut­to na­sjo­nal­pro­dukt (BNP). Det­te er opp­gitt til å være ca. 70.000 mil­li­ar­der dol­lar. Ver­dens sam­le­de de­ri­vat­mar­ked er an­gi­ve­lig på i alt ca. 1.400.000 mil­li­ar­der dol­lar, dvs. ca. 20 gan­ger stør­re.

Hvis DNB for­svin­ner ned i drag­su­get, kan alle kun­de­ne si far­vel til sine pen­ger hvis de ikke rek­ker å ta dem ut før ka­ta­stro­fen. Bank­sik­rings­fon­det dek­ker nem­lig bare 3 % av bank­inn­skud­de­ne. Da hjel­per det lite med inn­skudds­ga­ran­ti­er som in­gen kan inn­fri.

Vi gjør ofte narr av gam­le folk som gjem­mer pen­ger i ma­dras­sen. Men snart er det­te det lu­res­te du kan gjø­re før bank­fol­ke­ne får det som de vil: Fjer­ne alle myn­ter og sed­ler!

Bil­kon­struk­tør, fab­rikk­ei­er og stor­ka­pi­ta­list Hen­ry Ford sa en gang: «Det er en for­del at be­folk­nin­gen ikke for­står ban­kog penge­sys­te­met vårt, for hvis de gjor­de det tror jeg det vil­le blitt re­vo­lu­sjon før so­len stod opp.»

❞ Vi gjør ofte narr av gam­le folk som gjem­mer pen­ger i ma­dras­sen. Men snart er det­te det lu­res­te du kan gjø­re

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

De­ut­sche Bank er sel­ve flagg­ski­pet i euro­pe­isk bank­ve­sen. Ban­ken er Euro­pas størs­te bank. Si­den top­pen i 2007 har ak­sje­kur­sen for ban­ken falt kraf­tig, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.