Men­neske­smug­ler­ne kan stop­pes

Faedrelandsvennen - - MENING - VI­DAR KLEPPE po­li­tisk nest­le­der for De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Asyl­in­du­stri­en med ky­nis­ke men­neske­smug­le­re i spis­sen ser også på Nor­ge som et mål for sin kri­mi­nel­le virk­som­het.

●● Dis­se onde kref­te­ne må vi stop­pe. Jeg vil der­for ha en folke­av­stem­ning i til­knyt­ning til stor­tings­val­get den 11. sep­tem­ber om norsk inn­vand­rings­po­li­tikk - EØS og Schen­gen. Det­te for å be­gren­se den frie be­ve­gel­sen av kri­mi­nel­le og grunn­løse asyl­sø­ke­re sin frie ad­gang til Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.