Tea­ter­styk­ket med 12 ho­ved­rol­ler

I «Jury­en – 12 Ed­svor­ne» er det in­gen skue­spil­le­re som står øverst på pla­ka­ten, men 12 like­stil­te ho­ved­rol­ler. Det byr på både for­de­ler og ut­ford­rin­ger.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Det­te er et styk­ke om 12 helt for­skjel­li­ge men­nes­ker, som må ta stil­ling til svært al­vor­li­ge spørs­mål, noe som gjør at de sky­ter fra hof­ta med alle ty­per ten­ke­li­ge for­dom­mer, sier re­gis­sør Har­ry Gutt­orm­sen til Fædre­lands­ven­nen.

I styk­ket, som ba­se­rer seg på teksten «Twel­ve An­gry Men», har jury­en fått en mord­sak i fan­get. En sønn er an­kla­get for å ha drept sin far, og hvis gut­ten blir dømt skyl­dig ven­ter døds­straff.

I dis­se da­ger legger Gutt­orm­sen og de 12 skue­spil­ler­ne den siste fin­pus­sen, før tep­pet går opp i tea­ter- og opera­sa­len i Kil­den 5. april.

I jury­en er det alt­så 12 like­stil­te ho­ved­rol­ler – som på man­ge må­ter er en ny ut­ford­ring for Gutt­orm­sen.

– Tanken på å ha 12 prima­don­na­er i en pro­duk­sjon tar jo natte­søv­nen fra meg, sier Gutt­orm­sen og ler.

KRE­VEN­DE STYK­KE

– Nei da, sånn har det ikke vært. Det har fak­tisk fun­gert eks­tremt bra. Alle har en dy­na­misk funk­sjon i hel­he­ten. Og i mot­set­ning til and­re pro­duk­sjo­ner jeg har vært med på, slip­per and­re skue­spil­le­re å sit­te og ven­te på at ho­ved­rol­len sin sce­ne er fer­dig. På den­ne må­ten har de 12 hatt fo­kus hele ti­den un­der prø­ve­ne, ut­dy­per Gutt­orm­sen.

Skue­spil­ler Jo­han­n­es Blås­ter­nes legger også til at det er kre­ven­de, men gi­ven­de å være 12 per­soner i ho­ved­rol­le­ne.

– Vi står jo alle sam­men på den sam­me lin­ja, og vi må fin­ne en flyt sam­men. Det er jo vans­ke­lig nok i et styk­ke hvis man er fem skue­spil­le­re. Og hvis man er 12 er det vir­ke­lig en ut­ford­ring, men sam­ti­dig er det sykt gøy når det vir­ke­lig klaf­fer.

– Det er rett og slett en rei­se man har sam­men, legger Ann Ing­rid Fug­le­s­tveit-mor­ten­sen til.

I star­ten av mars ble Fæd­re- lands­ven­nen med til Kris­tian­sand ting­rett da re­gis­sør Har­ry Gutt­orm­sen tok med seg skue­spil­ler­ne for å be­vit­ne en ekte retts­sak. En måned se­ne­re sit­ter inn­tryk­ke­ne fort­satt igjen hos Fug­le­s­tveit-mor­ten­sen.

– VEL­DIG IN­TER­ES­SE

– Jeg sy­nes det var vel­dig in­ter­es­sant å få opp­le­ve en ekte retts­sak. I etter­tid har man opp­le­vel­sen i bak­ho­det un­der prø­ve­ne, si­den det er så re­elt og vir­ke­lig det man har opp­levd, sier skue­spil­le­ren.

– Det var også in­ter­es­sant å se de som var lek­dom­me­re (en dom­mer som ikke er ju­ri­disk ut­dan­net fag­dom­mer, journ.anm.). Han ene stil­te vel­dig pre­si­se spørs­mål, som jeg len­ge satt og tenk­te at noen måt­te spør­re om. Det vi­ser at den van­li­ge man­nen i gata, uav­hen­gig av jus­sen i det hele, også kan se sam­men­hen­gen i en retts­sak, legger Jo­han­n­es Blås­ter­nes til.

BE­SØK­TE TORTURKJELLER

Men tu­ren til ting­ret­ten var ikke den eneste ut­fluk­ten i re­se­arch­pe­rio­den.

Mye av spen­nin­gen i «Jury­en: 12 Ed­svor­ne» ba­se­rer seg rundt spørs­må­let om gut­ten vil bli dømt til dø­den. For å kjen­ne på al­vo­ret i en slik av­gjø­rel­se dro skue­spil­ler­ne og re­gis­sø­ren til tor­tur­kam­me­ret i kjel­le­ren på Ar­ki­vet.

– Det var ikke plan­lagt at det­te også skul­le bli en slags rea­li­ty­check for oss, som også da­gen i Ting­ret­ten var. Men det var noe med al­vo­ret i de lo­ka­le­ne som også var mu­lig å re­la­ter­te til styk­ket og til de prø­ve­ne vi har hatt. Det al­vo­ret som si­ger inn over deg når du for­står at noen har dødd i nett­opp det­te lo­ka­let, det kan man ta med seg vi­de­re og bru­ke i styk­ket, av­slut­ter Gutt­orm­sen.

ALLE FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Lars Emil Ni­el­sen (i midt­en) spil­ler ett av de 12 jury­med­lem­me­ne i «Jury­en – 12 Ed­svor­ne», som har pre­miere i Kil­den 5. april.

Re­gis­sør Har­ry Gutt­orm­sen.

Ka­ri On­stad på presse­vis­nin­gen av «Jury­en: 12 Ed­svor­ne» i Kil­den.

Ann Ing­rid Fug­le­s­tveit-mor­ten­sen (t.v.), He­ge O. En­ger og Nas­rin Khus­ra­wi.

Jo­han­n­es Blås­ter­nes (t.v.) og Ka­dir Tala­ba­ni. Sist­nevn­te spil­te Tor­vald i «Et dukke­hjem» i Kil­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.