Klassiske ka­na­ris­ke ret­ter

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Go­fio:

● Ris­tet mais­mel som bru­kes i man­ge uli­ke ret­ter som en slags sti­vel­se. Tid­li­ge­re ble me­let blan­det med litt vann og suk­ker, og spist av bøn­de­ne ute på jor­de­ne. I dag blan­des det med litt melk og spi­ses til fro­kost. Sam­men med bul­jong og hvit­løk ser­ve­res den som til­be­hør til lunsj el­ler mid­dag.

Små, bak­te po­te­ter ser­vert med den tra­di­sjo­nel­le pap­rika­sau­sen (mojo). En van­lig ta­pas­rett.

● Den ka­na­ris­ke spe­sia­li­te­ten la­ges på litt ulikt vis på de for­skjel­li­ge øy­ene og de fles­te fa­mi­li­er har sin egen va­ri­ant av sau­sen. Sau­sen kom­mer i ho­ved­sa­ke­lig to va­ri­an­ter, mojo ver­de (grønn) og mojo rojo (rød). Den la­ges av olje, salt, pep­per, vann, hvit­løk og pap­ri­ka med ko­ri­an­der el­ler kum­min og and­re kryd­de­ri­er. Den grøn­ne sau­sen be­nyt­tes gjer­ne til fisk, mens den rød bru­kes på po­te­ter og til kjøtt.

● En grønn­saks­sup­pe som kan min­ne om beta­sup­pe, med uli­ke grønn­sa­ker og med uli­ke ty­per kjøtt til.

● Geite­kjøtt i gry­te. Gei­ter fin­nes de mye av på Gran Canaria og de and­re Ka­na­ri­øy­ene og dy­re­ne er vik­tig for mat­pro­duk­sjo­nen.

● Mand­ler er vik­tig for ka­na­ri­ere og pro­duk­sjo­nen er stor oppe i fjel­le­ne. Den søte des­ser­ten «Bi­en­me­sa­be» la­ges hon­ning og egge­hvi­te med kver­ne­de man­del. Des­ser­tens navn er direkte over­satt til «det sma­ker godt for meg», og er en av Gran Ca­na­rias al­ler mest be­røm­te des­ser­ter. På øya sel­ges den gjer­ne knust og strødd over ka­ke­ne el­ler ved si­den av.

Ka­na­ris­ke po­te­ter (pa­ta­tas ca­na­rias con mojo): Mojo­saus: Po­ta­ge: Car­ne de Ca­bra: Mar­si­pan:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.