Der­for star­tet ikke Ibra­him

Faedrelandsvennen - - SPORT - HER­MAN FOLVIK STEF­FEN STENERSEN

Abu­ba­kar Ibra­him som sig­ner­te for over en måned si­den er ennå ikke spille­be­ret­ti­get.

Der­med fikk 16 år gam­le To­bias Chris­ten­sen star­te kam­pen på høyre­kan­ten. En po­si­sjon som virket å være sole­klar Ibra­him sin.

Start- tre­ne­ren har den­ne uka dril­let Ibra­him på høyre­kan­ten, men han er alt­så ikke spille­be­ret­ti­get. Bak­grun­nen er rot mel­lom det ni­ge­ri­ans­ke og det tu­ni­sis­ke for­bun­det.

Ibra­him gikk fra en klubb i Tu­ni­sia til en klubb i Ni­ge­ria, før han hav­net i Start i vin­ter. Iføl­ge Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal er det mel­lom de to klub­be­ne fei­len lig­ger.

– Den ni­ge­ri­ans­ke klub­ben som ikke har gjort job­ben sin. Vi har visst om det­te en stund, og had­de god tro på at det skul­le løse seg, sier Brands­dal.

Ibra­him var for­be­redt på det det ver­ste kun­ne skje, og satt på Vip-tri­bu­nen i sola og så sine lag­ka­me­ra­ter mot Fred­rik­stad. Av­gjø­rel­sen ble tatt søn­dag for­mid­dag.

– Vi har blitt for­sik­ret om at det­te bare er en for­ma­li­tet, og at det vil ord­ne seg til nes­te kamp, sier Brands­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.