Vei­ve­se­net vil­le gitt mo­bil­kra­na kjøre­for­bud

5. ja­nu­ar ble mo­bil­kra­na tes­tet og god­kjent for bruk. Etter døds­ulyk­ken to må­ne­der se­ne­re fant vei­ve­se­net feil som de me­ner vil­le gitt kjøre­for­bud.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Tirs­dag 7. mars døde en fem år gam­mel gutt da han ble truf­fet av en 42 tonn tung mo­bil­kran ved Ka­russ barne­hage i Vågs­bygd. Et­ter­på ble det kjent at kra­na had­de en bremse­svikt.

– Det ble tid­lig klart at noe var feil. Vi kjør­te en test på glatt føre og så at hju­le­ne på den and­re ak­se­len ikke lås­te seg, sier over­in­ge­ni­ør Kåre Si­mon­sen i Sta­tens veg­ve­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Det ble der­et­ter gjort en re­tar- da­sjons­test på tørr as­falt. En slik test gjø­res ved å set­te et ap­pa­rat inn i kjøre­tøy­et og måle re­tar­da­sjo­nen (bremse­ef­fek­ten) un­der en test­kjø­ring.

Iføl­ge Si­mon­sen vis­te den­ne tes­ten at den to­ta­le bremse­ef­fek­ten var un­der mi­ni­mums­kra­vet.

– Hvis vi had­de hatt den­ne kra­na på en van­lig Eu-kon­troll, så vil­le den fått kjøre­for­bud, sier Si­mon­sen.

700 KJØRETØY UNNTATT

Han opp­ly­ser at de der­et­ter de­mon­ter­te mel­lom­ak­se­len, slik at de to ba­kers­te aks­le­ne kun­ne tes­tes hver for seg på en rulle­test in­nen­dørs.

Tes­ten vis­te at brem­se­ne vir­ket ved førs­te og tred­je ak­sel, men var nær to­tal­de­fekt ved and­re ak­sel. Det­te gjaldt både ved bruk av fot­brem­sen og hånd­brek­ket.

– Der­for fikk kjøre­tøy­et to­talt sett for dår­lig brem­ser, sier Si­mon­sen.

Den ak­tu­el­le mo­bil­kra­na er en av 700 mo­tor­kra­ner i Nor­ge som ikke er på­lagt pe­rio­disk kjøre­tøy­kon­troll (Eu-kon­troll) for å kun­ne fer­des langs vei­en. Dis­se er i ste­det på­lagt å gjen­nom­føre en sak­kyn­dig kon­troll minst en gang i året.

GOD­KJENT 5. JA­NU­AR

5. ja­nu­ar i år ble ulyk­ke­skra­na god­kjent for bruk etter en slik kon­troll. Det ble da ikke gitt noen merk­na­der som gjaldt bremse­sys­te­met.

– Det har ikke vært noe merk­bart feil etter det­te, sier dag­lig leder i Nor­dic Cra­ne Sør, Hå­vard Jah­ren.

– Vei­ve­se­net sier at den vil­le fått kjøre­for­bud i en Eu-kon­troll?

– Det er nytt for meg. Jeg har in­gen kom­men­tar til det, sier Jah­ren.

Kåre Si­mon­sen i vei­ve­se­net me­ner en sak­kyn­dig kon­troll vil­le ha av­dek­ket det sam­me som vei­ve­se­nets kon­troll gjor­de etter ulyk­ken.

– Jeg kjen­ner ikke de sak­kyn­di­ge kon­trol­le­ne godt nok til å kun- ne si at våre kon­trol­ler er bed­re. Men jeg vet at den sak­kyn­di­ge kon­trol­len også skal ha en re­tar­da­sjons­må­ling. Hvis det­te gjø­res rik­tig vil­le re­sul­ta­tet bli det sam­me som hos oss, sier Si­mon­sen.

– Går det an å an­slå når den­ne bremse­svik­ten opp­sto? Var det tegn til sli­ta­sje, el­ler kan svik­ten ha opp­stått sis­te to må­ne­der?

– Det kan jeg ikke si noe om, sier Si­mon­sen, som leg­ger til at han ikke vet hva som ble gjort un­der den sak­kyn­di­ge kon­trol­len i ja­nu­ar.

«TIL PUNKT OG PRIKKE»

Hva som egent­lig ble tes­tet og hvor­dan det­te ble gjort er frem­de­les uklart. Un­der­sø­kel­sen ble gjen­nom­ført av fir­ma­et Kol­os AS.

– Alt er gjort til punkt og prikke, sier Øy­vind Jos­dal i Kol­os Ins­pec­tion AS.

Han øns­ker ikke å sva­re de­tal­jert på hvor­dan brem­se­ne ble tes­tet, og vi­ser til at det er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bjar­te G. Fos­se i Kol­os AS som skal ut­ta­le seg.

Fos­se var man­dag på rei­se og kun­ne ikke sva­re på de­tal­jer­te spørs­mål om kon­trol­len før han var til­ba­ke tirs­dag.

Sjå­fø­ren av mo­bil­kra­na har for­klart til po­li­ti­et at han ikke mer­ket noe uvan­lig da han kjør- te kra­na til Ka­russ den ak­tu­el­le mor­ge­nen.

– Han har for­klart at han ikke mer­ket noe unor­malt un­der kjø­rin­gen, sier po­liti­ad­vo­kat Ru­ne Al­sted Amund­sen ved Ag­der po­liti­strikt.

IN­GEN SIKTET

– Vet dere nå hvor­for brem­se­ne var dår­li­ge?

– Det kan jeg ikke si noe mer om. Vi har ennå ikke fått re­sul­ta­tet av de tek­nis­ke un­der­sø­kel­se­ne fra Sta­tens veg­ve­sen, sier Amund­sen.

Han an­slår at det vil kun­ne fore­lig­ge en rap­port fra vei­ve­se­net i lø­pet av april.

– Kra­na ble god­kjent for bruk i ja­nu­ar. I mars vi­ser en un­der­sø­kel­se al­vor­lig bremse­svikt. Hvor­dan vur­de­rer po­li­ti­et det­te?

– Det kan jeg ikke kom­men­te­re. Hva slags tes­ter som har blitt gjort av kra­na og hvor­dan dis­se er ut­ført er ting vi job­ber med å un­der­sø­ke, sier Amund­sen.

Han opp­ly­ser at det per nå ikke er noen som er mis­tenkt el­ler siktet for å ha gjort noe straff­bart i for­bin­del­se med ulyk­ken.

ARKIVFOTO: ERLEND OLSBU

Etter ulyk­ken ble mo­bil­kra­na un­der­søkt av Sta­tens veg­ve­sen på Ri­ge. Un­der­sø­kel­sen av­dek­ket en al­vor­lig bremse­svikt ved en av kjø­re­tøy­ets tre aks­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.