Hver fem­te inn­byg­ger i Byk­le

Ord­fø­rer Jon Rolf Næss sier at ut­len­din­ge­ne som har valgt å slå seg ned i kom­mu­nen er en stor res­surs.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no -

– Kom­mune­sty­ret har gjen­nom fle­re år vært po­si­tiv til å bo­set­te re­la­tivt man­ge flykt­nin­ger, og i til­legg har vi en del ar­beids­inn­vand­ring. Ut­len­din­ge­ne som har valgt å slå seg ned i Byk­le er helt klart en stor re­surs, sier ord­fø­rer Jon Rolf Næss.

Han vi­ser til at hånd­verks­be­drif­ter har an­sat­te fra land som Po­len, Li­tau­en og Lat­via og at en be­drift som Byk­le Vin­du har med­ar­bei­de­re fra fle­re land. Iføl­ge ord­fø­re­ren har in­te­gre­rin­gen av inn­vand­re­re gått greit. kom­mu­nen har sat­set mye på språk­opp­læ­ring, og ar­bei­det ak­tivt for at de skal kom­me seg raskt ut i ar­beids­li­vet.

ARBEID OG NATUR

– Mu­lig­he­ten for arbeid og en flott natur er nok en vik­tig år­sak til at man­ge av mine lands­menn har slått seg ned i Nor­ge. Selv har jeg bodd i Nor­ge i 17 år, hvor­av de sju sis­te i Byk­le, sier San­na Ös­ter­berg.

Den svens­ke kvin­nen dri­ver res­tau­ran­ten «Food for your mood» i Hov­den sen­trum, og har sam­men med sam­bo­er kjøpt seg hus i fjell­gren­da.

BLE FØRST SKREMT

Da thai­lands­ke Cha­nanya Hau­gen kom til Byk­le i 2011 tenk­te hun først at det­te var et for lite og øde sted til at hun vil­le tri­ves. Nå er hun imid­ler­tid blitt for­els­ket i ste­det og fol­ke­ne som bor her.

– Jeg er blitt vir­ke­lig glad i byg­da. Her kjen­ner de fles­te hver­and­re og det er trygt å være både for barn og eld­re. Jeg har ar­bei­det med ren­hold i kom­mu­nen, men nå star­ter jeg opp min egen lil­le virk­som­het, sier hun.

Og virk­som­he­ten Cha­nanya Hau­gen snak­ker om er til­be­re­ding av thai­mat, som hun vil sel­ge fra en vogn i Hov­den sen­trum.

Når det gjel­der flykt­nin­ge­ne som er bo­satt i Byk­le kom dis­se tid­li­ge­re i stor grad fra My­an­mar (Bur­ma), mens fleste­par­ten av de sist an­kom­ne er fra Sy­ria og Su­dan.

FLEST FRA PO­LEN

In­gen and­re kom­mu­ner på Sørlandet har en så stor an­del inn­vand­re­re som Byk­le. Iføl­ge fers­ke tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå er 188 av inn­byg­ger­ne i kom­mu­nen øverst i Se­tes­dal inn­vand­re­re, noe som er en an­del på 19,7 pro­sent. De 31 fra Po­len ut­gjør den størs­te inn­vand­rer­grup­pen, fulgt av inn­vand­re­re fra Sve­ri­ge (19), Su­dan (17), My­an­mar (16), Dan­mark (13), Thai­land (11) og Af­gha­ni­stan (10).

Det er nå re­gist­rert til sam­men 42.366 inn­vand­re­re i Aust- og Vest-ag­der. Det ut­gjør 14 pro­sent av be­folk­nin­gen. Med inn­vand­re­re de­fi­ne­res her per­soner som er født i ut­lan­det av to uten­lands­fød­te for­eld­re og har lov­lig opp­hold i Nor­ge. Asyl­sø­ke­re som ikke har fått søk­na­den sin en­de­lig av­gjort er ikke med i sta­ti­stik­ken.

610 DANSKER I KRIS­TIAN­SAND

Kris­tian­sand er den kom­mu­nen med nest størst an­del inn­vand­re­re på Sørlandet. Det er 15.893 inn­vand­re­re i kom­mu­nen, noe som ut­gjør 17,8 pro­sent av inn­byg­ger­ne. Også i Kris­tian­sand ut­gjør po­lak­ker den størs­te grup­pen med 1181 per­soner. Der­et­ter føl­ger Viet­nam (944), So­ma­lia (788), Irak (760), Ko­so­vo (685), Chi­le (654), Sy­ria (611) og Dan­mark (610).

Iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå har Nor­ge inn­vand­re­re fra 221 land. 53 pro­sent av inn­vand­rer­ne til Nor­ge kom­mer fra Euro­pa, 30 pro­sent fra Asia og 12 pro­sent fra Afri­ka.på lands­ba­sis kom­mer de­si­dert fles­te fra Po­len, og der­et­ter føl­ger Li­tau­en, Sve­ri­ge So­ma­lia, Tysk­land, Irak og Sy­ria. – Jeg tror vi er ti na­sjo­na­li­te­ter her ved Byk­le Vin­du nå, sier pro­duk­sjon­s­jef Da­ni­el Hom­me ved hjørne­steins­be­drif­ten i kom­mu­nen.

– Fra Po­len, Bur­ma, Tysk­land, Ser­bia, Dan­mark, Sy­ria, Ne­der­land, Tsjek­kia, Su­dan og Nor­ge, sier han.

– Hva kan det kom­me av at det er så man­ge ut­len­din­ger her, og som har bo­satt seg i Byk­le?

– Noen er inn­lei­de, men de har vært her i så man­ge år nå at de kun­ne kre­ve fast an­set­tel­se om de vil­le. For noen år si­den var ar­beids­le­dig­he­ten så li­ten her oppe

FOTO: ROALD ANKERSEN

San­na Ös­ter­berg er en av nes­ten 200 inn­vand­re­re i Byk­le. Hun dri­ver res­tau­rant på Hov­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.