FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Byk­le

● Vann­kraft­ut­byg­gin­gen har gitt Byk­le sto­re inn­tek­ter.

● Det er ca 2650 hyt­ter og fri­tids­bo­li­ger i kom­mu­nen.

● I til­legg til al­pin­an­legg har vin­ter­sports­te­det Hov­den 180 kilo­me­ter med pre­pa­rer­te ski­løy­per.

● Kom­mu­nen har et tett sam­ar­beid med de and­re kom­mu­ne­ne i Se­tes­dal om blant an­net brann­ve­sen, ikt, mil­jø- og gjen­vin­ning, barne­vern og mu­se­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.