Be­boer mis­tenkt for uakt­som

Bran­nen i Toll­bod­gata 56 star­tet i en hy­bel i førs­te eta­sje. Kvin­nen som bod­de der er mis­tenkt for uakt­som­het.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Tors­dag ble 16 hjem­løse etter den vold­som­me bran­nen. Po­li­ti­et opp­ly­ser nå at en av dem er mis­tenkt.

– Kvin­nen som bod­de i førs­te eta­sje, der po­li­ti­et me­ner bran­nen star­tet, er av­hørt. Hun har sta­tus som mis­tenkt for uakt­som­het knyt­tet til bran­nen, sier på­tale­le­der Ter­je K . Skaar i Ag­der-po­li­ti­et til Fædre­lands­ven­nen.

Det er tatt blod­prø­ve av kvin­nen for å av­dek­ke om hun var på­vir­ket av rus­mid­ler da bran­nen brøt ut.

Skaar øns­ker ikke å si hva kvin­nen har sagt i av­hør el­ler kom- men­te­re grunn­la­get for mis­tan­ken, etter­som krim­tek­ni­ke­ren ikke er fer­dig med sitt arbeid.

Det er så langt in­gen mis­tan­ke om at bran­nen var på­satt.

RØMNINGSVEIER SPERRET

Sam­ti­dig etter­fors­ker po­li­ti­et for­hold rundt ut­leie og brann­sik­ker­het.

Da brann­ve­se­net kom til by­går­den fire mi­nut­ter etter at alar­men gikk tors­dag klok­ken 08.13, var beg­ge røm­nings­vei­ene fra lofts­eta­sjen sperret på grunn av bran­nen.

Det sto­re spørs­må­let er hvor len­ge bran­nen had­de vart da brann­ve­se­net ble vars­let.

– Vi var vel­dig hel­di­ge. Folk kom seg for­holds­vis greit ut, det er jeg glad for. For her var det in­gen auto­ma­tikk i at det skul­le gå så bra, sier brann­mes­ter Hans Ar­ne Mad­sen i Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning.

Åt­te per­soner ble sendt til syke­hus. Fle­re med brudd­ska­der etter å ha hop­pet fra tak og vin­du­er for å red­de li­vet.

GOD­KJENT

Da byg­get ble god­kjent for ut­leie av 13 hyb­ler 13. ja­nu­ar 2010, var det en for­ut­set­ning at to rømningsveier skul­le være sik­ret mot brann i minst 30 mi­nut­ter.

Vi­de­re var det en av­gjø­ren­de for­ut­set­ning at byg­get had­de et full­dek­ken­de brann­alarm­an­legg, som skul­le sik­re rask røm­ning fra byg­get og tid­lig inn­sats fra brann­ve­se­net.

Da brann­ve­se­net kom fire mi- nut­ter etter at de ble vars­let, had­de bran­nen gått fra en lei­lig­het i førs­te eta­sje, gjen­nom and­re eta­sje og ut gjen­nom ta­ket i lofts­eta­sjen i tred­je.

Beg­ge røm­nings­vei­ene gjen­nom se­pa­ra­te trappe­rom, som skal være egne brann­cel­ler, var sperret av var­men og den mas­si­ve og gif­ti­ge røy­ken. Minst to av hy­bel­boer­ne i lofts­eta­sjen red­det li­vet ved å klat­re ut tak­vin­du­er som ikke er rømningsveier.

– Hvor mye skal du ha for å hop­pe åt­te til ti me­ter rett ned i as­fal­ten? In­gen vil gjø­re det for pen­ger. Og det sier noe om hvil­ken de­spe­rat si­tua­sjon dis­se men­nes­ke­ne ble satt i, sier Mad­sen.

Mad­sen kan be­kref­te at det er brann­alarm­an­legg i byg­get, men det er for tid­lig å si hvor stor dek­nings­gra­den har vært. Han stil­ler seg tvi­len­de til om det lar seg re­kon­stru­ere etter bran­nen.

MISTET TRAPPEN

Bran­nen ble vars­let klok­ken 08.13 tors­dag mor­gen. Ut fra vi­deo og bil­der var po­li­ti­et først på ste­det. Brann­ve­se­net kom cir­ka klok­ken 08.17.

– Av­stan­den fra brann­sta­sjo­nen til Toll­bod­gata er kort. Vi kom kjapt på plass med ut­styr for eva­ku­e­ring. Men had­de det­te hu­set vært fem mi­nut­ter len­ger unna, vil­le ut­fal­let vært et helt an­net, sier Mad­sen.

– Da vi kom til Toll­bod­gata brant det ut fra et vin­du i førs­te eta­sje og røy­ken sto ut fra ta­ket. Vi viss­te at det var en livs­tru­en­de si­tua­sjon og det var uav­klart med folk in­ne i byg­get. Inn­sats­styr­ker ble sendt inn i trappe­rom­met på bak­si­den. Der gikk vi inn først. Men vi måt­te trek­ke dem ut. De ble truf­fet av ned­fall, men ble hel­dig­vis ikke ska­det, sier Mad­sen.

– Der­med mistet vi trappen tid-

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Kri­mi­nal­tek­ni­ker­ne i Ag­der po­liti­dis­trikt i lei­lig­he­ten i førs­te eta­sje der bran­nen be­gyn­te tors­dag. Per­sonen som bod­de i lei­lig­he­ten er av­hørt av po­li­ti­et, mis­tenkt for uakt­som­het.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Gunn­stein Kall­hovd, leder for Kri­mi­nal­tek­nisk av­snitt i Ag­der po­liti­dis­trikt, be­gyn­te man­dag ar­bei­det i brann­rui­ne­ne i Toll­bod­ga­ten 56.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.