Fem per­soner siktet etter masse­slags­mål

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Po­li­ti­et vet fort­satt ikke hvor­for 15-20 menn bar­ket sam­men uten­for piz­ze­ria­en i Kvinesdal natt til lør­dag. Fem per­soner er siktet for uli­ke for­hold etter masse­slags­må­let.

– Blant de in­volver­te er det kun lo­ka­le navn. Det drei­er seg om mel­lom ti og 20 unge menn i 20-åre­ne, sier lens­mann Jan Mag­ne Ol­sen i Kvinesdal.

Fire pa­trul­jer fra dis­trik­tet ryk­ket natt til lør­dag ut til Kvinesdal da po­li­ti­et fikk mel­ding om at fle­re per­soner var in­volvert i et masse­slags­mål midt i Lik­nes sen­trum. Slags­må­let skjed­de uten­for den lo­ka­le ba­ren og piz­ze­ria­en Pon­tis Café og Piz­ze­ria, og ble meldt til po­li­ti­et klok­ka 02.13.

– Vi har in­gen sik­re holde­punk­ter for hvor­for det opp­sto, og ven­ter frem­de­les på rap­por­ter fra po­liti­pa­trul­je­ne på ste­det. Men si­tua­sjo­nen var uover­sikt­lig og kao­tisk da po­li­ti­et kom til ste- det. Masse­slags­må­let had­de til dels opp­hørt, men en del men­nes­ker skal jo ofte blan­de seg inn i po­li­ti­ets arbeid, sier Ol­sen.

Fire menn i 20-åre­ne er siktet for for­skjel­li­ge ty­per or­dens­for­styr­rel­ser etter slags­må­let. En 24 år gam­mel mann er siktet for vold mot po­li­ti­et etter at han dyt­tet en po­liti­mann over ende. Po­li­ti­et bruk­te pep­per­spray mot man­nen da han ble på­gre­pet på ste­det, og kjør­te ham der­et­ter til ar­res­ten i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.