– Det har vært en hekse­jakt på vann­scoo­te­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Høy­re-grup­pa i Kris­tian­sand er delt i sy­net på vann­scoo­te­re før po­li­tisk be­hand­ling av for­skrif­ten.

– Jeg har stus­set litt på at po­li­ti­et har valgt å prio­ri­te­re vann­scoo­te­re så sterkt, all den tid man i tra­fikk­ar­beid er ute etter dem som la­ger ulyk­ker, for­trinns­vis døds­ulyk­ker. Det har nær­mest vært hekse­jakt på vann­scoo­te­re, sier by­styre­re­pre­sen­tant Odd Nord­mo (H) til Fædre­lands­ven­nen.

Nord­mo var po­liti­sta­sjons­sjef i Rande­sund inn­til han gikk av med pen­sjon i 2014.

Han me­ner for­skrif­ten er uklar og vans­ke­lig å hånd­heve for lo­vens lan­ge arm til sjøs. Og han ser in­gen grunn til at Nor­ge skal ha stren­ge­re reg­ler enn EU.

– Vi må ha til­lit til at folk kan ha en viss per­son­lig fri­het og an­svar­lig­hets­fø­lel­se, det bør være et grunn­prin­sipp for par­ti­et Høy­re, me­ner Nord­mo.

Der­med er lo­kal­par­ti­et i Kris­tian­sand split­tet før by- og miljø­ut­val­get be­hand­ler sa­ken tors­dag, der­et­ter for­mann­ska­pet tre uker se­ne­re.

I for­ri­ge uke ut­tal­te nem­lig gruppe­le­der i Høy­re, Re­na­te Hæ­ge­land, at hun øns­ker å vi­dere­føre de stren­ge re­strik­sjo­ne­ne som Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet vil opp­he­ve fra som­mer­en.

Der­med er Hæ­ge­land på lin­je med kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Kris­tian­sand og fri­lufts­or­ga­ni­sa­sjo­ner land og strand rundt.

Da­gens for­skrift re­gu­le­rer vann­scoo­ter­kjø­ring til sjøs in­nen­for en sone på 400 me­ter fra land. Her er det kun til­latt med trans­port­kjø­ring i maks fem knop, og med stø kurs.

– En båt er en båt. Man må slå ned på farts­over­tre­del­ser blant vann­scoo­te­re som for alle and­re bå­ter, på­pe­ker Odd Nord­mo, som for ti­den fe­rie­rer i Flo­ri­da:

– Her har de tem­pe­ra­tu­rer som gjør at man kan bru­ke båt og vann­scoo­ter hele året, men bru­ken er ikke om­stridt i det hele tatt. Det kre­ves ak­ku­rat sam­me an­svar­lig­het av fø­re­ren.

Han sam­men­lig­ner med mo­tor­syk­ler i tra­fik­ken, som kan være mer ulyk­kes­ut­satt uten at man la­ger egne reg­ler av den grunn.

På sjø­en er de styg­ges­te ulyk­ke­ne for­år­sa­ket av be­ru­se­de menn i stør­re far­tøy, på­pe­ker han, uten at det er ak­tu­elt med egne reg­ler for dis­se.

– Men er det ikke et po­eng at vann­scoo­te­re er bygd for fart, og bru­kes der­et­ter?

– Jeg har kjørt vann­scoo­ter selv og man kan kjø­re fort el­ler seint, på sam­me måte som båt. Man ut­gjør i størst grad et fare­mo­ment for seg selv, sva­rer Nord­mo.

He­le­ne H. Knud­sen er par­ti­ets re­pre­sen­tant i by- og miljø­ut­val­get. Hun er på lin­je med Nord­mo, og tror gruppe­le­de­ren er i mindre­tall i sa­ken.

– Da­gens reg­ler opp­le­ves som hor­rib­le og vans­ke­li­ge å prak­ti­se­re. Det er enk­le­re om alle har sam­me reg­ler, som man må vise re­spekt for – som el­lers i sam­fun­net. Sunt norsk bonde­vett fun­ker på sjø­en også, sier Knud­sen til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: KJETIL SAMUELSEN

Kris­tian­sand nå skal si hva de me­ner om vann­scoo­ter­for­skrif­ten fra 2013. Bil­det ble tatt i fjor som­mer, da en ka­me­rat­gjeng sam­let seg hver ons­dag på Lum­ber i Vågs­bygd for å kjø­re vann­scoo­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.