❞ Sam­ar­bei­det ble tvangs­trøye.

Fler­talls­blok­ken i Man­dal by­sty­re fal­ler sam­men: Sen­ter­par­ti­ets Ran­di Fred­rik­sen Ih­me fø­ler sam­ar­bei­det som en tvangs­trøye og bry­ter ut.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Etter å ha stemt mot par­ti­ets og egen over­be­vis­ning i fle­re sa­ker, klar­te jeg til slutt ikke å se folk i øyne­ne, sier 27-årin­gen.

Nå vil hun ikke mer, og går ut av sam­ar­bei­det med Høy­re, Frp og Ven­st­re.

Som ens­lig Sp-re­pre­sen­tant i by­sty­ret, kom­mer hun der­med på vip­pen. Og den po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen i Man­dal er med det snudd full­sten­dig på ho­det.

FIKK MEST IGJEN

Etter kom­mune­val­get i 2015 sjek­ket Sen­ter­par­ti­et hvil­ken kon­stel­la­sjon og ord­fø­rer de vil­le stem­me på: Alf Erik An­der­sen (Frp) el­ler Even Tron­stad Sage­bak­ken (Ap).

– Vi føl­te vi fikk mest igjen for å inn­gå av­ta­le med Frp, Ven­st­re og Høy­re. Blant an­net fikk vi plass i drifts­sty­ret (gam­le for­mann­ska­pet, red.anm.), for­tel­ler Ih­me.

Til gjen­gjeld skul­le hun stem­me lo­jalt for den­ne blok­kens bud­sjett som der­med har fått fler­tall 18–17 hvert år.

IKKE ROM FOR EGNE SA­KER

– Etter hvert har det blitt for­ven­tet at jeg skal stem­me med dis­se par­ti­ene i alle sa­ker. Det har knapt vært rom for å kom­me med egne sa­ker. Av­ta­len vi inn­gikk har tatt full­sten­dig over- hånd, sier hun.

Spe­si­elt årets bud­sjett har vært utro­lig vans­ke­lig å svel­ge for hen­ne. Med sto­re kutt i sko­le- og helse­bud­sjet­tet har hun gått på ak­kord med seg selv og par­ti­et.

– Sam­ti­dig har det vært null in­ter­es­se i Frp og Høy­re for å dis­ku­te­re øk­ning av ei­en­doms­skat­ten for å hind­re noen av dis­se kut­te­ne, sier hun.

STO­RE KONSEKVENSER

Hun me­ner at hun stem­te for et bud­sjett med et plan­lagt un­der­skudd som nå får sto­re konsekvenser.

– Jeg ring­te kom­mu­nal­sje­fen for opp­vekst ny­lig som for­tal­te at det nå er en re­ell fare for opp­si­gel­ser av læ­re­re. Det var mildt sagt tungt å høre og stri­der mot alt det jeg står for, sier hun.

En an­nen sak var i fjor høst da hun med­del­te sam­ar­beids­par­ti­ene at hun vil­le stem­me mot søn­dags­åpne bu­tik­ker kom­men­de som­mer og der­med stem­me mot koa­li­sjo­nen. Det før­te til at en Frp-re­pre­sen­tant gikk på ta­ler­sto­len og for­søk­te å gjø­re hen­ne in­ha­bil i sa­ken for­di hun da job­bet i en bu­tikk.

– Det ble gjort uten at jeg var ori­en­tert i for­kant. Det var utro­lig skuf­fen­de og en måte å tvin­ge meg til å stem­me med dem, sier Ih­me.

BEGERET FULLT

Begeret ble fullt ved sis­te by­styre­møte. Da føl­te hun seg igjen tvun­get til å stem­me mot egen og par­ti­ets over­be­vis­ning, nem­lig for en pri­va­ti­se­ring av snø­brøy­tin­gen i kom­mu­nen.

– Da var det nok. Da be­stem­te jeg meg for å bry­te sam­ar­bei­det, sier hun.

Hun kom nok­så fersk inn i by­sty­ret, hun had­de kun vært leder for Sen­ter­ung­dom­men i Vest-ag­der før det­te.

– Å sit­te i by­sty­ret ble ikke som for­ven­tet. Jeg øns­ket å job­be med sa­ker som vel­ger­ne had­de valgt meg inn på. I ste­det ble jeg låst i et sam­ar­beid der Sen­ter­par­ti­et ble helt usyn­lig, sier hun.

IN­GEN NY AV­TA­LE

Hun tror brud­det hun nå gjør vil være sunt for po­li­tik­ken i Man­dal. Nå kan fler­talls­blok­ken over­kjø­re mindre­tal­let i de sa­ke­ne de øns­ker, det er det slutt på.

– Jeg gjør in­gen ny av­ta­le med mindre­tal­let. I ste­det vil jeg stem­me slik jeg og par­ti­et me­ner er rik­tig fra sak til sak, sier Ran­di Fred­rik­sen Ih­me.

Hun un­der­stre­ker også at hun fort­satt støt­ter Alf Erik An­der­sen som ord­fø­rer.

– FOR­SØK­TE å Få TIL DIALOG

Ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen sier at han en stund har visst om frust­ra­sjo­nen til Sen­ter­par­ti­et, men at det kom over­ras­ken­de på ham at de bry­ter sam­ar­beids­av­ta­len full­sten­dig.

– Jeg har for­søkt å få til et dia­log­møte uten å lyk­kes. Det me­ner jeg de kun­ne for­søkt før et slikt brudd som det­te, sier han.

Sam­ti­dig kan han for­stå at det opp­le­ves som frust­re­ren­de å være ens­lig Sp-re­pre­sen­tant i en slik koa­li­sjon.

– Det sier jo seg selv at det er en ut­ford­ring å få gjen­nom­slag for sitt par­tis politikk når man bare er én i by­sty­ret. Men jeg me­ner helt ær­lig at Sp har fått gjen­nom fle­re av sine hjerte­sa­ker, blant an­net in­nen eldre­po­li­tik­ken, sier han.

Med Sp på vip­pen, inn­ser han at det blir en ut­ford­ring sær­lig å få gjen­nom bud­sjet­tet.

– Det kan bli vans­ke­lig å være ord­fø­rer på et bud­sjett jeg ikke er enig i, sier han.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Å være Sp-po­li­ti­ker i by­sty­ret i Man­dal ble ikke det Ran­di Fred­rik­sen Ih­me had­de trodd. Et blokk-sam­ar­beid har gjort det nær­mest umu­lig å frem­me egne sa­ker, og der­for trek­ker hun seg fra fler­talls­koa­li­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.