– Det­te er et ter­ror­an­grep

Minst ni ble drept og man­ge så­ret i en eks­plo­sjon på en T-bane i St. Petersburg man­dag. Russ­lands stats­mi­nis­ter Dmi­trij Med­ved­ev sier det er snakk om et ter­ror­an­grep.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det var på Face­bo­ok at Med­ved­ev man­dag etter­mid­dag skrev at eks­plo­sjo­nen var et ter­ror­an­grep. Per­sonen som mis­ten­kes for å stå bak an­gre­pet i St. Petersburg, kan være fan­get på vi­deo av over­vå­kings­ka­me­ra­er. Det mel­der Reu­ters, og si­te­rer det rus­sis­ke ny­hets­by­rå­et In­ter­fax.

– Bil­der av den an­tat­te «or­ga­ni­sa­to­ren» av eks­plo­sjo­nen på T-ba­nen er fan­get av sta­sjo­nens over­vå­kings­ka­me­ra­er, sier en kil­de.

Iføl­ge kil­den kan spreng­lad­nin­gen ha lig­get i en kof­fert som ble lagt igjen i T-bane­vog­nen.

Minst ni men­nes­ker ble drept og 39 ble så­ret i eks­plo­sjo­nen man­dag, som skjed­de ved sta­sjo­nen Sen­na­ja Plosjtsjad.

Sel­ska­pet som dri­ver T-ba­nen, opp­lys­te at det var en spreng­lad­ning som gikk av in­ne i en T-bane­vogn tid­lig man­dag etter­mid­dag. Vog­nen var på vei ut fra sta­sjo­nen Tek­no­lo­gisk in­sti­tutt da eks­plo­sjo­nen ram­met, iføl­ge Russ­lands anti­ter­ror­ko­mi­té.

– Kjæ­res­ten min var i T-bane­vog­nen som var nær­mest den som eks­plo­der­te. Hun sier vog­na be­gyn­te å ris­te. Da hun kom ut, så hun lem­les­te­de men­nes­ker, sier et øyen­vit­ne til den bri­tis­ke avi­sen The Te­le­graph.

Øyen­vit­net for­tal­te om blø­den­de men­nes­ker som flyk­tet fra ste­det. Iføl­ge ny­hets­by­rå­et RIA var det tro­lig en hjemme­la­get spreng­lad­ning fylt med nag­ler el­ler splin­ter som eks­plo­der­te.

FANT UDETONERT BOMBE

Det ble tid­li­ge­re meldt om to eks­plo­sjo­ner som ram­met ved to uli­ke sta­sjo­ner. Den rus­sis­ke anti­ter­ror­ko­mi­te­en har imid­ler­tid be­kref­tet at det kun var én eks­plo­sjon, mel­der In­ter­fax.

Etter eks­plo­sjo­nen ble det fun­net en udetonert bombe på en an­nen T-bane­sta­sjon i byen, Plosjtsjad Vos­stani­ja, mel­der In­ter­fax. Den rus­sis­ke anti­ter­ror­ko­mi­te­en opp­lys­te i 16.30-ti­den at bom­ben var uska­de­lig­gjort.

Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin var man­dag selv på be­søk i St. Petersburg, som er hans hjem­by, for et møte med Hvite­russ­lands pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko.

– Po­li­ti og etter­ret­nings­tje­nes­ter gjør sitt bes­te for å fast­slå år­sa­ken og gi et full­sten­dig bil­de av hva som skjed­de, sa Pu­tin.

Den rus­sis­ke anti­ter­ror­ko­mi­te­en opp­lys­te at sik­ker­he­ten var trap­pet opp på of­fent­lig trans­port i St. Petersburg samt ved by­ens fly­plass. Alle T-bane­sta­sjo­ner i byen holdt man­dag etter­mid­dag stengt.

Ele­ver fra Gand vi­dere­gå­en­de sko­le i Sand­nes be­fant seg på nabo­sta­sjo­nen til den eks­plo­sjons­ram­me­de T-bane­sta­sjo­nen.

Alle de el­le­ve ele­ve­ne og to læ­rer­ne som var med på tu­ren, er uskadd og i sik­ker­het, iføl­ge NRK. Men fle­re av dem var svært nær eks­plo­sjo­nen. En av dem var 17 år gam­le Skjalg Ve­land, som var på nabo­sta­sjo­nen med rus­sis­ke ven­ner da eks­plo­sjo­nen gikk av.

– Det luk­tet enormt med gass, og vi kun­ne se røyk­par­tik­ler i luf­ten. Det var nes­ten vondt å pus­te, sa han til VG.

– KON­TAKT PÅRØRENDE

Uten­riks­de­par­te­men­tet har ikke mot­tatt opp­lys­nin­ger som ty­der på at nors­ke stats­bor­ge­re ble ram­met av eks­plo­sjo­nen på T-ba­nen i ST- Petersburg.

– Vi job­ber med å skaf­fe oss over­sikt over si­tua­sjo­nen, men har fore­lø­pig in­gen in­di­ka­sjo­ner på at nors­ke stats­bor­ge­re ble di­rek­te ram­met, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Ane Lun­de til NTB.

– Vi opp­ford­rer nord­menn i om­rå­det til å kon­tak­te sine pårørende og for­tel­le at de har det bra, sier Lun­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.