EU tror fort­satt ikke på fred un­der As­sad

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● EUS uten­riks­mi­nist­re ved­tok en ny Sy­ria-stra­te­gi da de møt­tes i Luxembourg man­dag. I stra­te­gi­en gjen­tar EU sitt stand­punkt om at det ikke kan bli va­rig fred i Sy­ria un­der det sit­ten­de re­gi­met. – Vi har all­tid sagt at EU me­ner det vil være umu­lig for Sy­ria å gå til­ba­ke til si­tua­sjo­nen for sju år si­den. Etter seks og et halvt år med krig vir­ker det full­sten­dig urea­lis­tisk å tro at Sy­ria vil kun­ne være nøy­ak­tig det sam­me i fram­ti­da som det var før. Men det er opp til det sy­ris­ke folk å av­gjø­re det­te selv, sa EUS uten­riks­sjef Fe­de­rica Mog­he­ri­ni på vei inn til mø­tet. Hvis par­te­ne i kon­flik­ten fin­ner en po­li­tisk løs­ning som alle kan god­ta, vil EU støt­te den­ne, sa hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.