Te­lia + Pho­nero = sant

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Kon­kur­ranse­til­sy­net har god­kjent Te­lias opp­kjøp av Pho­nero, opp­ly­ser Te­lia i en presse­mel­ding. Pho­nero vil fort­set­te un­der sam­me merke­navn og med ho­ved­virk­som­het i Kris­tian­sand. Pho­neros kun­der vil bli over­ført til Te­lias mo­bil­nett i sis­te halv­del av 2017. – Kon­kur­ranse­til­sy­net har etter en grun­dig vur­de­ring kom­met til at Te­lias opp­kjøp av Pho­nero ikke i be­ty­de­lig grad vil hind­re ef­fek­tiv kon­kur­ran­se, sier kon­kur­ranse­di­rek­tør Lars Sør­gard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.