– Vi kan hånd­te­re NordKorea på egen hånd

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Do­nald Trump sier USA kan hånd­te­re Nord-ko­rea med el­ler uten Ki­nas hjelp. Ut­ta­lel­sen kom­mer få da­ger før hans førs­te møte med Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping.

I et in­ter­vju med Fi­nan­ci­al Ti­mes kom­men­te­rer Do­nald Trump USAS syn på Nord-ko­rea-si­tua­sjo­nen. Xi skal møte Trump på pre­si­den­tens fe­rie­sted i Flo­ri­da se­ne­re den­ne uka. Han­del blir tro­lig et vik­tig tema på mø­tet, men NordKorea og lan­dets kon­tro­ver­si­el­le atom­vå­pen­pro­gram vil også bli dis­ku­tert.

– Ja, vi skal snak­ke om NordKorea. Og Ki­na har stor inn­fly­tel­se på Nord-ko­rea. Ki­na vil en­ten be­slut­te å hjel­pe oss med Nord-ko­rea, el­ler så gjør de det ikke. Hvis de gjør det, er det bra for Ki­na, og hvis de ikke gjør det, er det ikke bra for noen, sier Trump.

Pre­si­den­ten gjør det også klart at USA er fullt i stand til å tak­le si­tua­sjo­nen med Nord- Ko­rea på egen hånd, uten Ki­nas hjelp.

På spørs­mål om hvor­dan det­te kan gjø­res, sva­rer Trump føl­gen­de:

– Det vil jeg ikke for­tel­le deg. Jeg er ikke det gam­le USA, da hvor vi for­tal­te hvor i Midt­østen vi vil­le slå til.

USAS uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son har tid­li­ge­re holdt mu­lig­he­ten åpen for et mi­li­tært an­grep på Nord-ko­rea. Det­te vil bli vur­dert hvis trus­se­len fra Nord-ko­reas atom­pro­gram fort­set­ter å vokse. Tid­li­ge­re ame­ri­kans­ke re­gje­rin­ger har ikke ret­tet like ty­de­li­ge trus­ler mot re­gi­met i Pyong­yang.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.