Ra­sjo­ne­rer do­pa­pir

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Skan­ning av do­gjes­te­nes an­sikt skal sør­ge for at in­gen får mer enn 60 cm do­pa­pir på of­fent­li­ge toa­let­ter i Bei­jing.

Man­gel på do­pa­pir på of­fent­lig toa­let­ter i Ki­na gjør at folk tar med seg eks­tra mye når de først kom­mer over en do­rull. Det er tu­rist­myn­dig­he­te­ne i den ki­ne­sis­ke ho­ved­sta­den lei av, og de in­stal­le­rer nå sys­te­mer for an­sikts­gjen­kjen­ning. Etter skan­ning av an­sik­tet rul­ler en dis­pen­ser ut 60 centi­me­ter do­pa­pir. Det tar ni mi­nut­ter før ope­ra­sjo­nen kan gjen­tas. – I da­gens Ki­na er folk svært en­tu­si­as­tis­ke til tu­ris­me, og vi har inn­le­det en ny æra når det gjel­der tu­ris­me. Fol­ks for­vent­nin­ger til toa­let­te­ne blir høy­ere, sier tu­rist­fors­ke­ren Zhan Dong­mei ved Ki­nas tu­rist­høy­sko­le. For å få høy­es­te sco­re fra na­sjo­na­le tu­rist­myn­dig­he­ter er det et kri­te­ri­um at det er man­ge do­rul­ler på toa­let­te­ne. Men ved det 600 år gam­le Him­meltem­pel­et i Bei­jing treng­te de en me­to­de for å hind­re at fas­te kun­der tok med seg toa­lett­pa­pi­ret for å bru­ke det ved nes­te do­be­søk. Der­med ble den nye tek­no­lo­gi­en in­stal­lert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.