❞ Det er vel­dig spe­si­elt for meg å bli be­skyldt for ikke å for­tel­le sann­he­ten.

Len­ge var Chris­ti­an Sel­mer blant Bjar­ne Skei­es mest be­trod­de menn. Nå mø­tes de bare i ret­ten. Fore­lø­pig sis­te run­de var et bik­kje­slags­mål i Jæ­ren ting­rett som Skeie kom dår­lig ut av.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Det er vel­dig spe­si­elt for meg å bli be­skyldt for ikke å for­tel­le sann­he­ten, ikke å bli opp­fat­tet som tro­ver­dig. Vi må anke.

Det skri­ver Bjar­ne Skeie (71) i en sms til Fædre­lands­ven­nen. Bak­grun­nen er en fersk dom fra Jæ­ren ting­rett, først om­talt i Da­gens Næ­rings­liv, hvor en av ka­rak­te­ris­tik­ke­ne av den sør­lands­ke olje­grün­de­ren er føl­gen­de:

«En opp­sikts­vek­ken­de man­gel på hu­kom­mel­se».

SØKSMÅL OG MOTSØKSMÅL

Den ene si­den i retts­sa­len til­hør­te Skeie-sel­ska­pe­ne E&P Hol­ding AS og Pro­duc­tion Energy Com­pany AS (Pecas), den and­re si­den Chris­ti­an Sel­mer (53) og hans sel­skap Val­creco AS.

For sik­ker­hets skyld had­de beg­ge si­der frem­met både søksmål og motsøksmål, slik at so­ren­skri­ver Chris­ti­an F. Wyl­ler had­de mye å hol­de rede på.

Sa­ken drei­de seg om fire for­hold:

•En bo­nus­ut­be­ta­ling som Chris­ti­an Sel­mer men­te seg be­ret­ti­get til som tid­li­ge­re dag­lig leder i E&P Hol­ding AS (som før het Skeie Energy AS).

•Et ho­no­rar­krav med om­trent sam­me bak­grunn.

•I mot­satt ret­ning krev­de Skeie-si­den Sel­mer for er­stat­ning for an­gi­ve­lig uakt­som­me hand­lin­ger knyt­tet til inn­kjøp av seis­mikk­data fra TGS No­pec-inn­kjøp som har endt i Øko­krim-til­ta­le.

•I til­legg vil­le Skeie ha er­stat­ning for ut­gif­ter som Sel­mer an­gi­ve­lig skal ha på­ført Pecas i for­bin­del­se med ut­byg­ging av et lite olje­felt be­nevnt Krab­be.

VAR BETRODD

Chris­ti­an Sel­mer var len­ge blant Bjar­ne Skei­es mest be­trod­de menn. Men grad­vis sur­net for- hol­det, om­trent i takt med at først lig­nings­myn­dig­he­ter, der­et­ter Øko­krim, en­ga­sjer­te seg i sa­ken om skatte­re­fu­sjon for ut­gif­ter til olje­le­ting (se fakta­ram­me).

Hver­ken E&P Hol­ding el­ler TGS har ak­sep­tert fore­legg fra Øko­krim, så det går mot retts­sak. Skul­le E&P Hol­ding tape, blir et sen­tralt spørs­mål om mor­sel­skaps­ga­ran­ti­en fra Skeie Tech­no­lo­gy AS – ett av Bjar­ne Skei­es mest sen­tra­le sel­ska­per – må kom­me til an­ven­del­se el­ler ikke.

Iso­lert sett er E&P Hol­ding AS lut­fat­tig og ikke i stand til å be­ta­le noe som helst.

KRAFTIG KOST

Til­ba­ke til Jæ­ren ting­rett. Dom­men på 84 si­der en­der med klart tap for Skeie-si­den. Pecas døm­mes til å be­ta­le 7,8 mil­lio­ner kro­ner til Chris­ti­an Sel­mers sel­skap Val­creco, pluss at Skeie-sel­ska­pe­ne må ut med rundt 4,5 mil­lio­ner kro­ner for mot­par­tens saks­om­kost­nin­ger, pluss sine egne.

Un­der­veis i dom­men får både Bjar­ne Skeie per­son­lig og and­re gjen­nom­gå. Her er noen smake­bi­ter, og først ut­sag­net som Bjar­ne Skei­es inn­led­nings­vis gjen­git­te kom­men­tar er myn­tet på:

«Ret­ten fin­ner det helt usann­syn­lig at en er­fa­ren for­ret­nings­mann som Bjar­ne Skeie har un­der­teg­net en styre­pro­to­koll fra et møte som ikke har vært holdt og med et inn­hold som han tid­li­ge­re har vært ukjent med. Det er også på­fal­len­de at han hus­ker det­te så ty­de­lig når hans for­kla­ring for øv­rig var sterkt pre­get av en opp­sikts­vek­ken­de man­gel på hu­kom­mel­se.»

Vi­de­re:

«Ret­ten kon­klu­de­rer (...) med at det ikke fin­nes be­vis­mes­sig grunn­lag for en kon­spi­ra­sjons­te­ori der Chris­ti­an Sel­mer er skur­ken som holdt ting skjult for å be­ri­ke seg selv.»

Tom B. Knud­sen, Skeie-vå­pen­dra­ger, Oslo-ad­vo­kat og styre­le­der i E&P Hol­ding, om­ta­les også: «Chris­ti­an Sel­mer har for­klart at han ble bedt om å opp­kon­stru­ere en his­to­rie som skul­le skrem­me TGS til for­hand­lings­bor­det

(...). Knud­sen har i sin for­kla­ring i ret­ten kalt det­te en «løgn», et ut­trykk som ret­ten er uvant med at ad­vo­ka­ter bru­ker når de gir for­kla­ring.»

Chris­ti­an Sel­mers kom­men­tar til dom­men over­for DN er at «Det er vel­dig godt å bli trodd».

VANT BESLEKTET SAK

Dom­men an­kes alt­så. Et spe­si­elt for­hold er imid­ler­tid at en nært beslektet er­stat­nings­retts­sak mel­lom Chris­ti­an Sel­mers sel­skap Conse­ma AS og E&P Hol- ding AS i Kris­tian­sand ting­rett i mars 2016, end­te med full sei­er til Skeie-si­den. Den sa­ken er også an­ket, men som Ag­der lag­manns­rett opp­ly­ser over­for Fædre­lands­ven­nen: «Sa­ken er stan­set til det fore­lig­ger retts­kraf­tig av­gjø­rel­se i en sak i Jæ­ren ting­rett.»

Så her blir det mer ju­rist­mat.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Bjar­ne Skeie får hard kritikk i en dom fra Jæ­ren ting­rett, som fore­lå i for­ri­ge uke. «Det er vel­dig spe­si­elt for meg å bli be­skyldt for ikke å for­tel­le sann­he­ten, ikke å bli opp­fat­tet som tro­ver­dig. Vi må anke», skri­ver han til Fædre­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.