Næ­rings­meg­le­ren: – For­nøyd

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

– Mar­keds­si­tua­sjo­nen tatt i be­trakt­ning, er vi for­nøy­de med fjor­års­re­sul­ta­tet, sier dag­lig leder Sti­an L. Or­dahl i Næ­rings­meg­le­ren Sæd­berg & Hod­ne AS.

I 2016 ble det litt nedgang på både topp- og bunn­lin­je for meg­ler­sel­ska­pet som Gun­nar S. Sæd­berg og Jens Hel­ge Hod­ne star­tet i 2001, og som raskt opp­ar­bei­det seg en sterk po­si­sjon i det lo­ka­le mar­ke­det. Men som Or­dahl be­mer­ker:

– Det er fort­satt over­ut­bud i mar­ke­det for næ­rings­ei­en­dom, selv om vi så en del sto­re trans­ak­sjo­ner av eks­tra­or­di­nær ka­rak­ter i vin­ter – jevn­før En­tra-sal­get, blant an­net. Og på kon­tor­si­den ser vi nå at le­dig­he­ten fal­ler hel­ler enn å øke.

I det Fædre­lands­ven­nen rin­ger, sit­ter for øv­rig Sti­an L. Or­dahl ned­gravd i tall og be­reg­nin­ger. Ons­dag 5. april skal han lede den år­li­ge Eien­doms­kon­fe­ran­sen, hvor nett­opp mar­ke­det for næ­rings­ei­en­dom på Sørlandet – mest i og rundt Kris­tian­sand – skal be­ly­ses.

Gun­nar S. Sæd­berg og Jens Hel­ge Hod­ne er nevnt. In­di­rek­te ei­er de nå 34 pro­sent hver, mens Or­dahl har åt­te pro­sent, In­ger

FRA REGNSKAPET

Amund­sen og Syl­vi Birke­land fire pro­sent hver. De sis­te 16 pro­sen­te­ne av ak­sje­ne er par­kert hos Næ­rings­meg­le­ren Sæd­berg & Hod­ne AS selv.

FOTO: ARKIV

Sti­an L. Or­dahl er dag­lig leder hos Næ­rings­meg­le­ren Sæd­berg & Hod­ne AS. Litt om­set­nings- og re­sul­tat­svikt til tross, er han for­nøyd med 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.