Vi­ka­rer skal ha sam­me lønn som an­sat­te

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Vi­ka­rer skal ha minst sam­me lønns- og ar­beids­vil­kår som an­sat­te. LO og Fel­les­for­bun­det fikk med­hold i Ar­beids­ret­ten an­gå­en­de like­be­hand­ling i vi­kar­by­rå­er.

Den en­stem­mi­ge dom­men i Ar­beids­ret­ten slår fast at «Fel­les­bi­lag 8A, punkt 6 og 7 i In­du­s­trioverens­koms­ten, er slik å for­stå at an­sat­te i be­man­nings­fore­tak bun­det av In­du­s­trioverens­koms­ten skal ha minst sam­me lønnsog ar­beids­vil­kår som an­sat­te i inn­lei­e­be­drif­ten».

– Jeg er vel­dig for­nøyd, men også svært let­tet over at det nå fort­satt vil være mu­lig å dri­ve or­ga­ni­sa­sjons­ar­beid in­nen­for be­man­nings­fore­ta­ke­ne, sier Fel­les­for­bun­dets for­bunds­sek­re­tær Knut Øy­gard i en kom­men­tar.

Ar­beids­ret­ten ga Fel­les­for- bun­det rett i at par­te­ne i front­fags­opp­gjø­ret i 2012 ta­riffes­tet like­be­hand­lings­reg­ler, og at ta­riffes­tin­gen ikke åp­net for å gjø­re unn­tak fra det­te, slik NHO og Norsk In­du­stri ned­la på­stand om.

– Nå har par­te­ne fått en vik­tig av­kla­ring, og vi vet hvor­dan av­ta­len er å for­stå, kon­sta­te­rer Ni­na Mel­som, di­rek­tør for ta­riff og med­lems­tje­nes­ter i NHO.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.