Kon­kur­ranse­til­sy­net stan­ser opp­kjøp

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Eim­skips opp­kjøp av Nor Li­nes er stan­set av Kon­kur­ranse­til­sy­net, som me­ner det vil hind­re kon­kur­ran­se i frakt av fros­sen fisk med fryse­skip.

– Kon­kur­ranse­til­sy­net skal stan­se opp­kjøp som ska­der kon­kur­ran­sen. Eim­skip og Nor Li­nes er nære kon­kur­ren­ter og har sam­let sett høye mar­keds­an­de­ler i da­gens mar­ked, sier kon­kur­ranse­di­rek­tør Lars Sør­gard.

Ved­ta­ket ble sendt til par­te­ne man­dag. Opp­kjø­pet in­volve­rer de to størs­te ak­tø­re­ne in­nen­for frakt av fros­sen fisk fra Nord-nor­ge til Nord-euro­pa. Til­sy­net me­ner at opp­kjø­pet i be­ty­de­lig grad vil hind­re ef­fek­tiv kon­kur­ran­se i det­te mar­ke­det

– Vi me­ner at be­slut­nin­gen er sterkt be­kla­ge­lig og tatt på et feil grunn­lag, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør La­ra Kon­rads­dottir i Eim­skip Nor­ge.

Pla­ne­ne for opp­kjø­pet ble lan­sert i no­vem­ber i fjor, og si­den da har fu­sjo­nen vært til be­hand­ling hos Kon­kur­ranse­til­sy­net.

Til­sy­nets ved­tak kan kla­ges inn til Kon­kur­ranse­klage­nemn­da fra 1. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.