Et løft for tid­lig inn­sats

Faedrelandsvennen - - MENING - TORBJØRN RØE ISAKSEN Kunn­skaps­mi­nis­ter, Høy­re

Hvert år går 10.000 ele­ver ut at grunn­sko­len med et så svakt fag­lig grunn­lag at de vil ha pro­ble­mer med å kla­re seg vi­de­re i ut­dan­ning og ar­beids­liv. 10.000 unge men­nes­ker som kun­ne hatt mye å se frem til, men som sen­des ut på en kre­ven­de og usik­ker rei­se.

Forsk­nin­gen vi­ser at de førs­te skole­åre­ne er spe­si­elt vik­ti­ge. De ele­ve­ne som blir hen­gen­de etter al­le­re­de i star­ten av skole­lø­pet, ri­si­ke­rer å ald­ri ta igjen det tap­te. Kon­se­kven­sen er at man­ge fal­ler fra i vi­dere­gå­en­de sko­le. Man­ge en­der opp uten­for ar­beids­li­vet. Man­ge får ikke ta del i de mu­lig­he­te­ne sam­fun­net vårt kan by på.

Der­for star­ter re­gje­rin­gen det som blir det nes­te sto­re løf­tet i norsk sko­le: En stor og sys­te­ma­tisk sat­sing på tid­lig inn­sats. Vi vil byg­ge vi­de­re på Kunn­skaps­løf­tet og Læ­rer­løf­tet, og sør­ge for at alle barn får den hjel­pen de tren­ger for å lære seg å lese, skri­ve og reg­ne skik­ke­lig.

Vi lov­fes­ter at sko­le­ne skal hjel­pe ele­ve­ne med en gang pro­ble­me­ne mel­der seg. Alle ele­ver på 1. til 4. trinn som blir hen­gen­de etter i le­sing, skri­ving og reg­ning skal få til­bud om in­ten­siv opp­læ­ring. Det kan være un­der­vis­ning i små grup­per, el­ler mengde­tre­ning for en kort pe­rio­de.

For ek­sem­pel kan en elev som sli­ter med å knek­ke lese­ko­den få eks­tra hjelp til å tre­ne på for­bin­del­sen mel­lom bok­sta­ver og ly­der. En elev som sli­ter mye med de førs­te regne­styk­ke­ne kan få eks­tra hjelp til å for­stå pluss og mi­nus.

Alle læ­re­re og alle sko­ler skal gri­pe tak med en gang de ser at et barn ikke kla­rer å hen­ge med. Det nye kra­vet til in­ten­siv­opp­læ­ring kre­ver ikke om­fat­ten­de ut­red­ning av barn. Det gir ikke mer by­rå­kra­ti. Men det gjør vei­en til hjelp kor­te­re. Læ­re­ren skal se hvem av ele­ve­ne som har bruk for litt eks­tra hjelp for å hen­ge med res­ten av klas­sen. Og sko­len får et ty­de­lig an­svar for å leg­ge til ret­te for at dis­se ele­ve­ne får den hjel­pen de tren­ger.

Man­ge sko­ler ar­bei­der på den­ne må­ten i dag, og vi vet at det vir­ker. Nå skal alle ele­ver i Nor­ge få slik hjelp. På sikt vil det føre til at fær­re hav­ner uten­for, og at fle­re får sjan­se til å ta i bruk sine ev­ner og ta­len­ter.

Fort­satt vil det være ele­ver som ikke har til­strek­ke­lig ut­byt­te av or­di­nær un­der­vis­ning. Dis­se har krav på spe­sial­un­der­vis­ning. Dess­ver­re vet vi at for mye av spe­sial­un­der­vis­nin­gen ele­ve­ne får ikke er god nok, og at dis­se ele­ve­ne for ofte mø­ter læ­re­re som ikke er kva­li­fi­ser­te.

I til­legg til en mas­siv sat­sing på in­ten­siv­opp­læ­ring for alle ele­ver, vil vi der­for også set­te i gang en stør­re gjen­nom­gang og en sat­sing på spe­sial­un­der­vis­nin­gen. Vi skal vur­de­re å stil­le krav til at alle sko­ler på barne­trin­net har læ­re­re el­ler and­re an­sat­te med kom­pe­tan­se i spe­sial­pe­da­go­gikk. Vi skal også vur­de­re å opp­ret­te et eget til­bud om vi­dere­ut­dan­ning for læ­re­re i spe­sial­pe­da­go­gikk.

Re­gje­rin­gen har ny­lig opp­nevnt en eks­pert­grup­pe for å gjen­nom­gå spe­sial­un­der­vis­nin­gen i norsk sko­le. An­be­fa­lin­ge­ne fra den­ne eks­pert­grup­pen vil lig­ge til grunn når vi de nes­te åre­ne skal gjø­re de nød­ven­di­ge end­rin­ge­ne for at alle barn og unge får den hjel­pen de tren­ger.

Vi må unn­gå at barn som mø­ter opp til førs­te skole­dag like for­vent­nings­ful­le og spen­te som alle and­re, en­der opp frust­rer­te og uopp­merk­som­me ved skole­pul­ten i and­re og tredje­klas­se.

Vi skal ska­pe en sko­le hvor alle opp­le­ver sei­re og mest­ring.

❞ Alle læ­re­re og alle sko­ler skal gri­pe tak med en gang de ser at et barn ikke kla­rer å hen­ge med.

ARKIVFOTO: NTB SCAN­PIX

Alle ele­ver på 1. til 4. trinn som blir hen­gen­de etter i le­sing, skri­ving og reg­ning skal få til­bud om in­ten­siv opp­læ­ring, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren. På bil­det pre­sen­te­rer stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg sat­sin­gen for skole­ele­ver i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.