Svar til Abus­land

Faedrelandsvennen - - MENING -

Etter å ha lest Sen­ter­ung­dom An­ja N. Abus­land sine be­kym­rin­ger, fikk jeg lyst til å for­tel­le om Pa­si­en­te­nes helse­tje­nes­te.

●● An­ja har helt rett i at god helse hand­ler om trygg­het. Det er der­for Høy­re vil ut­vik­le en god folke­helse­po­li­tikk som ska­per mu­lig­he­ter og for­ut­set­nin­ger for at hver en­kelt av oss kan mest­re eget liv. God helse er en av våre vik­tigs­te res­sur­ser, både som sam­funn og som en­kelt­in­di­vi­der. Men god helse er ikke bare fra­vær av syk­dom, det hand­ler også om å mest­re li­vets ut­ford­rin­ger. Mest­ring gir livs­gle­de, me­ning og over­skudd, også når vi ram­mes av syk­dom.

An­ja har også helt rett i at vi skal være tryg­ge på å få hjelp når syk­dom ram­mer. Vi må ha rett kom­pe­tan­se på rett sted til rett tid

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.