En­ga­sje­ment

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE LARSEN Kris­tian­sand

Det er vik­tig å være en­ga­sjert med uli­ke ting på uli­ke om­rå­der. Det drei­er seg om å være på­dri­ver, in­no­va­tør og gle­des­spre­der.

●● Vi kan alle være en­ga­sjert med uli­ke ting. Og så gjør vi det for å hjel­pe oss selv, og for å hjel­pe and­re. Den størs­te gle­den man kan ha, det er å gjø­re and­re glad.

En­ga­sje­men­tet bør være bren­nen­de. Det er sen­tralt å ha tro på ting og næ­rings­livs­virk­som­het. Hvis ide­en er god, kan fir­ma­et være til nyt­te. Man kan være ak­tiv el­ler pas­siv i et sel­skap. Det gjel­der å ald­ri gi seg, fore mar­ke­de­ne med in­for­ma­sjon, og være sterk og syn­lig man­ge ste­der.

Vi har på­dri­ve­re, in­no­va­tø­rer og gle­des­spre­de­re i mar­ke­de­ne. Og man bør være så po­si­tiv og grei som man kan på alle kan­ter og på man­ge om­rå­der. Mar­ke­de­ne ek­sis­te­rer for­di det er be­hov, og for­di det er folk som bren­ner for ting, både når det gjel­der grün­de­re og and­re. Vi må opp­munt­re hver­and­re til å spil­le lag med hver­and­re, og få be­drif­te­ne syn­li­ge og frem­over­ret­tet.

Hvor­for er «Inn­sats for and­re» et vik­tig fag? For­di det gir ele­ve­ne gle­de, nyt­tig kunn­skap og gode hold­nin­ger, sam­ti­dig som det klart er i tråd med sko­lens mål. Den ung­doms­sko­len jeg bor i nær­he­ten av har valgt stikk­or­de­ne re­spekt - gle­de - mest­ring som sine sen­tra­le kjerne­ord for all sin virk­som­het. I valg­fa­get «Inn­sats for and­re» vil ele­ve­ne få opp­le­ve nett­opp det­te: Hvis de vel­ger be­søks­tje­nes­te hos eld­re som bor hjem­me el­ler på en in­sti­tu­sjon, vil de bli møtt med takk­nem­lig­het og re­spekt. Og de vil selv lære å re­spek­te­re de eld­re. Det er ver­di­full læ­ring.

Man­ge av de unge har selv eld­re i sin fa­mi­lie, og noen av gut­te­ne og jen­te­ne skal selv inn i helse­tje­nes­ten når de om noen år skal vel­ge yrke. I alle til­fel­le er det å for­stå and­res livs­si­tua­sjon og vise hen­syn og re­spekt for and­re av uvur­der­lig be­tyd­ning.

De unge vil ska­pe gle­de når de be­sø­ker eld­re, og det vil gi gle­de til­ba­ke. Er­fa­ring fra sko­ler som har vært med på den­ne type tje­nes­ter, mel­der om be­geist­ring og gle­de hos de unge for­di de opp­le­ver opp­ga­ve­ne som me­nings­fyl­te. Det be­tyr at de mest­rer opp­ga­ve­ne. Det kan være snakk om små tje­nes­ter som å hjel­pe de eld­re med å ta på yt­ter­tøy, fes­te sko­ene, hen­te el­ler brin­ge noe, lese litt i avi­sa, kan­skje kjø­re en tur med den eld­re i rulle­stol, el­ler bare sit­te og pra­te med den eld­re.

Man­ge av de eld­re er en­som­me, og det vil være et fint og po­si­tivt inn­slag i dag­lig­li­vet å få be­søk av hu­mør­fyl­te ung­dom­mer, ful­le av liv og ener­gi. Den bes­te medi­sin for et men­nes­ke er et an­net men­nes­ke, he­ter det. Og for man­ge eld­re, en­som­me men­nes­ker er nok det rik­tig. De unge vil der­for opp­le­ve at de gjør en sam­funns­nyt­tig og ver­di­full inn­sats. I til­legg er det en inn­sats som nær­mil­jø­et sko­len er en del av vil set­te pris på. Sko­len er ikke ei iso­lert øy, men en in­te­grert og ak­tiv ak­tør i mil­jø­et.

Det fore­lig­ger lære­plan i fa­get, med vei­led­ning og støtte­ma­te­ri­ell Nå end­te rik­tig­nok Spon­heim sin po­li­tis­ke kar­rie­re som førs­te del av etter­nav­net skul­le til­si.

Når re­pre­sen­tan­ter for re­la­tivt ube­ty­de­li­ge fille­par­ti­er med en­sif­ret pro­sent­vis opp­slut­ning set­ter fler­tal­let av fol­ket til side for å få gjen­nom­slag av egne sym­bol­sa­ker får de opp­slag som om Sti­ne Eli­se skul­le fjer­net si­li­kon­inn­leg­ge­ne i pup­pe­ne og plut­se­lig slut­tet å far­ge øyen­bry­ne­ne. Po­li­tis­ke re­dak­tø­rer og jour­na­lis­ter skal tross alt for­sva­re sin ek­sis­tens, samt rei­se og opp­hold.

Hvem glem­mer bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne rundt nytt­år der Ven­st­re, den løse ka­no­nen på dekk er i vippe­po­si­sjon? Men hvor er re­spek­ten for folke­fler­tal­let og valg­re­sul­ta­tet? Hva om Tri­ne Skei Gran­de (og Knut Arild Harei­de) kun­ne vise en viss yd­myk­het for de­mo­kra­ti­et i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne, være alle nors­ke vel­ge­res par­ti, frem­for å pres­se gjen­nom po­li­tis­ke sa­ker folke­fler­tal­let og de­mo­kra­ti­et ikke har gitt dem?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.