Ven­st­re – Lands­møte for dum­he­tens for­kjem­pe­re

Faedrelandsvennen - - MENING - LAS­SE SEHM TER­JE J. KLUNGLAND

Når én fjær blir til mer enn fem høns i kam­pen om egen og par­ti­ets makt og sjef­s­høna i kam­pen fron­ter dum­het og kunn­skaps­man­gel er det nødt til å gå galt

●● Po­li­tisk re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen lu­rer på hvor­for Ven­st­re har så man­ge fien­der. Det­te par­ti­et, Nor­ges elds­te, en makt­fak­tor som de sis­te åre­ne har for­and­ret seg til å bli op­port­u­nis­mens høy­borg. Ven­st­re var en gang et godt li­be­ra­lis­tisk par­ti som for­holdt seg til rea­li­te­ter. En gang mel­lom Bent Røise­land og Hel­ge Seip be­gyn­te det imid­ler­tid å gå den vei­en høna spar­ker. Det­te til tross for at for­ri­ge venstre­le­der Lars Spon­heim i stor­tings­sa­len på spørs­mål om egg-man­gel, men­te det kun­ne være fris­ten­de å si at alle menn bur­de ha sin egen høne og at re­gje­rin­gen skul­le gjø­re hva den kun­ne for å til­freds­stil­le be­ho­vet.

Om Tri­ne Skei Gran­de har høne vi­tes ikke, men om hun har og høna leg­ger egg kom­mer eg­get an­ta­ke­lig inn un­der ka­te­go­ri­en skall­dyr i hen­nes vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning. Hør bare; av klo­dens to­ta­le Co2-ut­slipp på drøyt 50 mil­li­ar­der tonn står Nor­ge står for ca. 54 mil­lio­ner tonn. Alt­så rundt en tu­sen­del. Av det igjen står vei­trans­port (som det he­ter hos SSB) for 10 %. I føl­ge Tri­ne Skei Gran­de er det­te så mye at Nor­ge som det vest­li­ge lan­det som slip­per ut minst Co2, må øke av­gif­te­ne på driv­stoff i det som al­le­re­de er blant ver­dens mest av­gifts­be­lag­te driv­stoff­pri­ser. At ut­slip­pe­ne fra den nors­ke bil­par­ken har mind­re å si for klima­end­rin­ge­ne enn en uni­son fjert fra lan­dets venstre­vel­ge­re har for luk­ten i sa­len der par­ti­et av­hol­der lands­møte er det nep­pe noen i parti­le­del­sen som bryr seg om. Sym­bol­sa­ker for å kom­me i po­si­sjon er tross alt vik­ti­ge­re enn mil­jø-til­tak som vir­ker.

Nevn­te jeg av­gif­ten som før­te til at Ryg­ge fly­plass måt­te ned­leg­ges? Takk Ven­st­re for at mang­len­de kunn­skap, mang­len­de evne til å se ting i sam­men­heng og ra­se­ring av 500 ar­beids­plas­ser for­di parti­le­de­ren er kunn­skaps­løse og fron­ter sym­bol­sa­ker fram­for rea­li­te­ter.

Ide­en bak Ven­st­re bør leve vi­de­re, men som par­ti med den le­del­sen og po­li­tik­ken det fø­rer i dag bør par­ti­et dø. Det vil være det bes­te for Nor­ge. te osv., der en har pøst ut ti­talls mil­lio­ner gjen­nom åre­ne. Nå sit­ter en til­ba­ke med helt ubru­ke­li­ge bygg.

Det har ty­de­lig­vis skapt både sjokk og pa­nikk på Tor­vet når en har fått tal­le­ne på bor­det hva det kos­ter å rea­li­se­re ar­ki­tekt­pla­ne­ne. Fore­lø­pi­ge tall vi­ser kr. 820 mill. Så kan en byg­ge et nytt kunst­bygg på kaia for ca. 260 mill. Et bygg som er til­pas­set Kil­den.

For 34 år si­den kun­ne en lese i pa­pir­avi­se­ne at Havne­ve­se­net øns­ket å rive si­lo­ene. Det var for­di silo­kaia måt­te re­pa­re­res og for­ster­kes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.