Stak­kars barn!

Faedrelandsvennen - - MENING - RUNAR LØVLIE

Kris­tian­sand by­sty­re har be­stemt at Kulturskolen skal flyt­tes til be­tong­si­lo­ene på Silo­kaia.

●● Kulturskolen skal bli en del av det kunst- og kul­tur­mil­jø­et som plan­leg­ges.

Bar­na skal he­ret­ter ta buss til Rute­bil­sta­sjo­nen. Så skal de bære med seg ban­jo og cel­lo fra Vest­re Strand­gate, gjen­nom Gra­ve­ne, for­bi Ka­nal­byen og Kil­den til Silo­kaia.

Vi som er byg­nings­kyn­di­ge har for lengst opp­da­get at de fuk­ti­ge si­lo­ene ikke eg­ner seg til ver­ken kunst el­ler kul­tur­sko­le. I and­re byer byg­ger de kul­tur­sko­le der bar­na bor. De byg­ger kul­tur­bygg som er til­pas­set da­gens krav til var­me og ven­ti­la­sjon.

Det ser ikke ut som byen har lært noe av sine er­fa­rin­ger med å lap­pe på gam­le bygg. Sam­sen kul­tur­hus, Turn­hal­len i Kon­gens­ga- jab. På­budt av so­ma­lis­ke menn.

I Oslo går Amal Aden, en hi­jab­løs kvin­ne, og blir dag­lig draps­tru­et for­di hun gjør det­te, i til­legg til at hun skrev om at so­ma­liere vil ikke job­be, ikke tale om, for­di å job­be er en skam, de vil bare ha pen­ger fra NAV, gitt av dum­me hvi­te menn. Det lik­te ikke so­ma­liere å høre, der­av draps­trus­ler.

Og så står dis­se to afri­ka­ner­ne frem her i Kris­tian­sand og la­ter som de kri­ti­se­rer Islamsk Råd, mens de selv ser hvor dår­lig de in­te­gre­res. Og avi­sen spør ikke et enes­te kri­tisk spørs­mål. Mus­li­mer kan ikke in­te­gre­res for­di Ko­ra­nen sier at det er ikke lov. In­te­gre­ring vil ald­ri skje, og mus­li­me­ne er på full fart til­ba­ke til mid­del­al­de­ren. Å an­set­te en stats­løn­net nikab-kledd kom­mu­ni­ka­sjons­eks­pert er bare å set­te en eks­tra ra­kett i pro­ses­sen. Så sett i den vin­kel så er de jo ra­kett­fors­ke­re.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.