Hvem tror de at de lu­rer?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Så har Islamsk Råd an­satt en nikab-kledd kvin­ne... var det noen bombe?

●● Dumt, ja­vel, men vi snak­ker vel ikke ak­ku­rat om ra­kett­fors­ke­re her, gjør vi? Islam og mus­li­mer er, med run­de­lig stats­støt­te, på full fart til­ba­ke til mid­del­al­de­ren. Og så står dis­se hel­li­ge menn frem: So­ma­lie­ren Mu­ham­med Ala­son som sit­ter i by­sty­ret og lik­som skal være et for­bil­de for afri­ka­ne­re, som me­ner at hi­jab er flott og som ikke vil gå imot nikab. Og enda en so­ma­li­er, sje­fen for So­ma­lisk Fore­ning i Kris­tian­sand, som hver dag kan ob­ser­ve­re at alle so­ma­lis­ke kvin­ner og jente­barn i Kris­tian­sand går med hi-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.