Inn­sats for and­re

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det­te er nav­net på et av valg­fa­ge­ne i ung­doms­sko­len og som ele­ve­ne kan til­bys for kom­men­de skole­år. For­eld­re og læ­re­re bør opp­munt­re de unge til å vel­ge det­te fa­get.

●● Det drei­er seg om ca. to ti­mer per uke og kan bru­kes til be­søks­tje­nes­te hos eld­re og en­som­me men­nes­ker. Man­ge sko­ler har tro­lig læ­re­re som er vil­li­ge til å vei­le­de ele­ve­ne i fa­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.