Takk – ikke kri­ti­sér!

Kil­den er en stor be­ri­kel­se for Kris­tian­sand og alle som bor her.

Faedrelandsvennen - - MENING - GUN­NAR STRØMME , Kris­tian­sand

Tak­ket være sto­re mid­ler fra det of­fent­li­ge og stif­tel­sen Cul­ti­va har Kris­tian­sand fått både en flott kon­sert­sal og en flott tea­ter­sal som er flit­tig i bruk, ikke bare til kon­ser­ter og tea­ter­fore­stil­lin­ger, men også til man­ge and­re ar­ran­ge­men­ter.

Så, nær­mest ut av det sto­re in­tet kom­mer vårt bys­barn, Ni­co­lai Tan­gen, og til­byr en stor sam­ling mo­der­ne kunst som stil­les til dis­po­si­sjon for oss alle. Og ikke nok med det, han til­byr seg også å bi­dra med et stort be­løp til lo­ka­ler der kuns­ten kan stil­les ut. Sam­men med fle­re lo­ka­le ild­sje­ler, med ord­fø­re­re og and­re i spis­sen, fin­ner de ut at den gam­le si­lo­en ved si­den av Kil­den kan om­byg­ges til spen­nen­de ut­stil­lings­lo­ka­ler som ikke bare skal rom­me Tan­gens kunst, men også Sør­lan­dets kunst­mu­se­um.

Det kom­mer helt sik­kert til å bli brukt gans­ke mye of­fent­li­ge mid­ler til pro­sjek­tet, men uten Tan­gens sto­re bi­drag, både i form av kunst og pen­ger, er det vel usann­syn­lig at det­te pro­sjek­tet vil­le blitt rea­li­sert? At Tan­gen øns­ker å ha et ord med i la­get i for­bin­del­se med rea­li­se­rin­gen av pro­sjek­tet kan jeg godt for­stå. Det jeg ikke for­står er den sur­ma­ge­de kri­tik­ken som er kom­met fra fle­re hold og i for­skjel­li­ge sam­men­hen­ger.

Jeg er in­gen kunst­kjen­ner, men jeg er for­und­ret over hvor mye ne­ga­tiv kritikk som er kom­met frem i Fædre­lands­ven­nen i for­bin­del­se med kunst­pro­sjek­tet. At det of­fent­li­ge må stå for re­gu­le­rings­pla­ner og and­re over­ord­ne­de for­hold er selv­sagt rik­tig, men at per­soner som vil det bes­te for byen og for pro­sjek­tet skal bli ut­satt for så mye kritikk som Tan­gen og per­sone­ne rundt han er blitt, for­står jeg ikke. Er det så sik­kert at alt som sty­res av det of­fent­li­ge el­ler «kul­tur­eli­ten» blir bed­re enn pro­sjek­ter med pri­vat­per­soner som noen av på­dri­ver­ne? eg kjen­ner ikke Ni­co­lai Tan­gen. Men for meg frem­står han som en av etter hvert for­hå­pent­lig­vis fle­re per­soner som øns­ker å til­bake­føre de­ler av sine mid­ler til bes­te for fel­les­ska­pet. En­ten vi li­ker det el­ler ikke fun­ge­rer verden slik i dag at de­ler av våre al­les pen­sjo­ner, he­r­under sto­re de­ler av det nors­ke olje­fon­det, er plas­sert i fond som igjen in­ves­te­rer i ak­sjer og and­re ver­di­er på ver­dens­mar­ke­det. Dis­se fon­de­ne for­val­tes av fonds­for­val­te­re og sto­re in­ter­na­sjo­na­le ban­ker i Lon­don, New York, Hong Kong, Shang­hai, Tokyo og and­re ste­der. Fon­de­ne og ban­ke­ne er en nød­ven­di­ge fi­nan­sie­rings­kil­der for nær sagt all øko­no­misk virk­som­het på ver­dens­ba­sis og må ret­te seg etter lo­ve­ne som gjel­der der de ope­rer.

Tan­gen har bygd opp et fond, AKO Ca­pi­tal, som for­val­ter mil-

Uten Tan­gens sto­re bi­drag er det vel usann­syn­lig at det­te pro­sjek­tet vil­le blitt rea­li­sert?

Jli­ard­be­løp for bla. uni­ver­si­te­ter, stif­tel­ser og and­re kun­der. Pen­ge­ne in­ves­te­res, på sam­me måte som det nors­ke olje­fon­det gjør, på en måte som gir best mu­lig av­kast­ning til kun­de­ne. Som hos alle and­re ban­ker og for­val­te­re må kun­de­ne be­ta­le et ho­no­rar for for­valt­nin­gen. In­nen­for det­te mar­ke­det er det de bes­te som lyk­kes. Tan­gen har vært blant dem. Det som skil­ler Tan­gen fra man­ge and­re for­val­te­re er at han har opp­ret­tet en vel­de­dig stif­tel­se, AKO Foun­da­tion, som hvert år får over­ført en stor del av over­skud­det fra fonds­for­valt­nings­sel­ska­pet. Det er pen­ger fra den vel­de­di­ge stif­tel­sen AKO Foun­da­tion som Tan­gen har valgt å bru­ke de­ler av til kunst­pro­sjek­tet på Si- lo­kaia. Det sy­nes jeg vi bør tak­ke for, ikke kri­ti­se­re.

Men det er ikke bare kunst Tan­gen har vært opp­tatt av. I fjor fikk Strømme­stif­tel­sen en be­skjed fra Tan­gen om at han var vil­lig til å stil­le fle­re mil­lio­ner kr til dis­po­si­sjon for stif­tel­sens arbeid mot at de in­nen­for en gitt tids­ram­me klar­te å sam­le inn til­sva­ren­de be­løp fra and­re gi­ve­re. I lø­pet av en kort pe­rio­de klar­te Strømme­stif­tel­sen å sam­le inn ca. 6.5 mill. kr, ho­ved­sa­ke­lig fra and­re stør­re gi­ve­re i Kris­tian­sand. Det­te be­lø­pet ble match­et med et til­sva­ren­de be­løp fra Tan­gens AKO Foun­da­tion. an­gens ini­tia­tiv skaf­fet på den må­ten ca. 13 mill. kr til Strømme­stif­tel­sens arbeid nær­mest kost­nads­fritt. Som ini­tia­tiv­ta­ker til opp­ret­tel­sen av Strømme­stif­tel­sen vet jeg hvor langt nors­ke kr rek­ker i den fat­ti­ge del av verden. Som ek­sem­pel kan jeg nev­ne at da syke­hu­set på Eg ble byg­get kos­tet det ca. 1 mil­li­ard kr. Sam­ti­dig fi­nan­sier­te Strømme­stif­tel­sen et syke­hus i Cal­cut­ta i In­dia med om­trent like man­ge senge­plas­ser, men selv­sagt med en la­ve­re stan­dard, pris 10 mill. kr.

I Kris­tian­sand fin­nes det fle­re en­kelt­per­soner og fir­ma­er som har bi­dratt med mil­lion­be­løp til gode for­mål, men det skjer ofte i det stil­le. En av grun­ne­ne til det er at de ikke øns­ker å ut­set­te seg for kritikk av den ty­pen som Tan­gen

Thar opp­levd. Han har vært sterk som til tross for kri­tik­ken fort­satt har vært vil­lig til å bi­dra til gode for­mål med lo­kal til­knyt­ting. Både and­re ste­der i Nor­ge, og ikke minst in­ter­na­sjo­nalt, er det man­ge som sit­ter på sto­re for­muer som nå bru­ker det mes­te av sin tid til å bru­ke pen­ge­ne på gode for­mål. Bill Ga­tes er en av dem. Fle­re and­re har fulgt hans ek­sem­pel. Til sam­men er fle­re hund­re mil­li­ar­der dol­lar nå øre­mer­ket bla. til helse­for­mål i den fat­ti­ge del av verden.

Nor­ge snak­ker vi ikke om sli­ke be­løp, men vi snak­ker li­ke­vel om sto­re be­løp. Men mind­re kritikk av den ty­pen Tan­gen og hans med­ar­bei­de­re i kunst­pro­sjek­tet på Silo­kaia har vært ut­satt for vil sann­syn­lig­vis kun­ne bi­dra til en øk­ning av den­ne type bi­drag til bes­te for fel­les­ska­pet. I åre­ne som kom­mer vil vi helt sik­kert opp­le­ve en sterk inn­stram­ning av hva det of­fent­li­ge kan bru­ke mid­ler på. Da bør vi set­te stør­re pris på det en­kelt­per­soner og fir­ma­er vil bi­dra med til bes­te for fel­le­s­ka­pet. En­ten det gjel­der bi­drag til kunst el­ler and­re po­si­ti­ve for­mål.

I

ILLUSTRASJON: MESTRES WÅGE ARQUITECTES OG MX

Det er pen­ger fra den vel­de­di­ge stif­tel­sen AKO Foun­da­tion som Tan­gen har valgt å bru­ke de­ler av til kunst­pro­sjek­tet på Silo­kaia. Det sy­nes jeg vi bør tak­ke for, ikke kri­ti­se­re, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.