Om å være ny i et frem­med land

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TORBORG IGLAND

BILLEDBOK Førs­te dag for Amina

For­fat­ter: Paul Le­er-salve­sen Illustrasjon: Os­car Jan­sen For­lag: Por­tal

Amina har flyk­tet fra krig og skal be­gyn­ne i barne­ha­gen i et nytt land. Hun kjen­ner in­gen, og hun er redd. Hun for­står ikke språ­ket og va­ne­ne. En gutt blir sint på hen­ne, for­di hun ikke føl­ger reg­le­ne. Men Amina fin­ner en ska­det fugl hun må ta vare på.

For­fat­ter Paul Le­er-salve­sen fra har skre­vet over 20 bar­ne- og ung­doms­bø­ker og en rek­ke bø­ker for voks­ne, in­klu­dert fag­bø­ker. Til dag­lig er han pro­fes­sor i etikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der. Il­lust­ra­tør Os­car Jan­sen er gra­fisk de­sig­ner og har il­lust­rert fle­re bø­ker. Beg­ge er fra Kris­tian­sand.

Kunst kan i man­ge til­fel­ler hand­le om å ha på and­res sko og se noe fra nye og frem­me­de syns­vink­ler. Det er lett å lese ”Førs­te dag for Amina” i for­len­gel­sen av for­fat­te­rens etis­ke en­ga­sje­ment. ”Bom­ber får fug­ler til å slut­te å syn­ge”, skri­ver for­fat­te­ren.

Fug­len er en rød tråd og et fint gjen­nom­gangs­tema i boka. Enda mer gir den en ny­de­lig per­spek­tiv­for­skyv­ning. Den blir en meta­for for flykt­nin­gen, sam­ti­dig som den er et le­ven­de ve­sen som er av­hen­gig av Ami­nas inn­le­vel­se for å over­le­ve. Slik gjør for­fat­ter­ne det ty­de­lig for oss at vi både tren­ger noen som ser vår smer­te – og at vi tren­ger å være den som ser.

Os­car Jan­sen har lagt mye tyng­de og sorg inn i il­lust­ra­sjo­ne­ne. De er mør­ke og tet­te, mo­ti­ve­ne er ofte sett litt på av­stand, el­ler oven­fra – fra fu- gle­per­spek­tiv. Cove­ret er til­ta­len­de og vil tro­lig gå rett til hjer­tet på de små le­ser­ne. Et ut­trykk­s­fullt jente­an­sikt, med en fugl sit­ten­de på ho­det. Jeg kun­ne nok li­ke­vel øns­ket meg en litt ty­de­li­ge­re end­ring i ut­tryk­ket med vende­punk­tet i boka.

Etter min me­ning kun­ne for­fat­te­ren også ut­nyt­tet fugle­mo­ti­vet enda mer, gjer­ne på be­kost­ning av den el­lers fine be­skri­vel­sen av hver­da­gen i barne­ha­gen. Jeg kun­ne også øns­ke at kon­flik­ten med den sin­te gut­ten var fulgt opp og at den ikke bare fikk gå over av seg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.