En vik­tig kvinne­stem­me

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ANETTE OS

ESSAY

Kjæ­re Ije­a­wele, el­ler Et fe­mi­nis­tisk ma­ni­fest på fem­ten for­slag

For­fat­ter: Chima­man­da Ngozi Adichie For­lag: Gyl­den­dal

«Jeg be­tyr noe.

Jeg be­tyr like mye», skri­ver

Adichie i be­gyn­nel­sen av boka.

Så selv­føl­ge­lig.

Og så vik­tig. For det hø­res inn­ly­sen­de ut, at kvin­ner og menn be­tyr like mye, ikke sant? Men sånn er det dess­ver­re ikke alle ste­der.

Den­ne bo­ken er skre­vet som et brev til Adichies barn­doms­venn­in­ne, som spør hvor­dan hun kan opp­dra sin ny- fød­te dat­ter som fe­mi­nist.

Her und­rer jeg meg. Når boka hand­ler om like­stil­ling, hvor­for skal det da ab­so­lutt være råd til en jen­te? Kan man ikke si det sam­me til en gutt?

I rå­de­ne ram­ses det opp fem­ten for­slag, noen prak­tis­ke, noen ek­sis­ten­si­el­le, fra kjønns­rol­ler til språk og sex.

Man­ge av rå­de­ne hand­ler om at folk er uli­ke, men at det ikke be­tyr at noen er bed­re enn and­re. Litt sånn Kar­de­momme­lo­ven-ak­tig. Ikke man­ge av for­sla­ge­ne er ver­ken opp­sikts­vek­ken­de el­ler over­ras­ken­de.

I den lil­le bo­ken på 50 si­der på­pe­kes ofte det åpen­ba­re.

Men det gjør den ikke mind­re vik­tig. Tvert imot min­ner den­ne boka meg på at vi må bli enda flin­ke­re til å gjen­ta te­ma­er som det­te. Hvor ofte hø­rer vi ikke at jen­ter skal leke med duk­ker og gut­ter med su­per­hel­ter, at små jen­ter går med rosa klær og gut­ter med blå? El­ler sei­ne­re i li­vet, at men­sen er flaut og ek­kelt? At man som kvin­ne «skal være sexy uten å være sek­su­ell», som Adichie skri­ver.

«Mat­la­gings­kunn­skap er ikke for­hånds­in­stal­lert i en va­gi­na. Mat­la­ging er noe man læ­rer. Noe både menn og kvin­ner ide­elt sett skal ha lært seg», skri­ver hun.

Hun min­ner oss også om at vi må av­feie tan­ken om at mors­rol­len og yr­kes­li­vet ute­luk­ker hver­and­re. At mød­re ikke må svek­ke fed­re­nes rol­le, ved å skul­le gjø­re alt selv.

Og hun advarer mot det hun kal­ler Fe­mi­nis­me Light, at kvin­ner sier at fed­re er «barne­vakt» for egne barn. El­ler at de «hjel­per til» hjem­me. Han er pap­pa. Punk­tum.

Hun skri­ver lett­lest og hu­mo­ris­tisk om egne er­fa­rin­ger som kvin­ne, i USA og Ni­ge­ria. Ikke alt, men det mes­te, kan over­fø­res til nors­ke til­stan­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.